Tyskland

KVINNEN OG UNGDOMMEN

Glaube und Schönheit

i den nasjonalsosialistiske stat

av Fritz Reipert

Hatets og misunnelsens stemmer ….

kvinnen_og_ungdommenDet fins ikke noe i det nasjonalsosialistiske Tyskland, som den internasjonale propaganda mot riket ikke har overøst med løgn og bakvaskelse, med fordreining og ondsinnet snakk. Adolf Hitlers fredspolitikk ble mistenkeliggjort og stemplet som en «verdenserobringspolitikk». Det sosiale folkefellesskap i Tyskland ble beløyet som «undertrykkelse» og «terror». Hver eneste måned spådde en økonomisk sammenbrudd i Tyskland. En baktalte den nasjonalsosialistlike bevegelse som en «despotisk herskerklikk». Kort sagt, det som ble sagt og skrevet om Tyskland i den verdenspresse som ble dirigert av den internasjonale opphisselsespropaganda, også i «nøytrale» aviser, var vold mot sannheten, produkter av hat og misunnelse, laget med det formål å nedsette det nasjonalsosialistiske rike i folkenes øyne, å brennmerke det og gjøre det foraktelig.

ELSE ELSTER - 1935Og da denne propaganda alltid har vært total, vek den heller ikke tilbake for å overfalle og baksnakke den tyske kvinne og den tyske ungdom. Hensikten var å ramme den nasjonalsosialistiske statsledelse og fremstille kvinnens og ungdommens liv i Tyskland som noe som riktig var i bakleksen, likefram middelaldersk i sin trøstesløshet.

Unsere_ZukunftResultatet av en slik opphisselsestrafikk var det samme som på alle andre områder hvor en baktalte nasjonalsosialismen. De folkene, som ikke selv kunne eller ville overbevise seg om sannheten, bevarte lenge etter at disse løgnhistorier, den ene etter den annen, var brutt sammen under inntrykket av virkeligheten, en bestemt mening om og et fordreid bilde av det nye Tyskland, som bygde på den første løgnaktige fremstilling. Ja, i enkelte folk fins det enda kretser som tviholder på den mening de engang har gjort opp og later til ikke å ville lære noe som helst, til tross for at hele det løgnkorthus en uhemmet propaganda om Tyskland stablet på benene, for lenge siden er styrtet sammen under de siste års veldige begivenheter og utvikling.

ss-frauDenne ikke nettopp så intelligente hårdnakkethet som fremdeles får disse mennesker til å tro på de utallige eventyr om nasjonalsosialismen, lar den stadig se på kvinnens og ungdommens skjebne i Tyskland som «beklagelsesverdig». De kan derfor heller ikke begripe de nasjonalsosialistiske livslover som er grunnleggende for at et folk bevares og består, og det som f.eks. overhodet først gjør livet verdt å leve for kvinnen i Tyskland i dag, nyformingen av hennes plikter som kvinne og mor, hennes innsats for folkefellesskapet, blandes forvirret sammen med det den internasjonale opphisselsespropaganda har brakt til torgs om livet i Tyskland, og resultatet blir en fullkommen mangel på forståelse.

speider-jenterDenne oppfatning som ikke grunner seg på annet enn det en har hørt pluss en ytterst overfladisk dømmekraft får naive sjeler i enkelte deler av utlandet til å forestille seg den tyske kvinnes tilværelse i den nasjonalsosialistiske stat som noe bortimot en «slavinne» som praktisk talt er lenket til arbeidet i kjøkkenet. Eller de synes synd på den tyske kvinne som «ikke kan være annet enn en fødemaskin». De mener også at den tyske kvinne er uten eget liv, hun blir «bare kommandert». Den tyske ungpike er i følge samme oppfatning en blanding av veggepynt og Gretchen som ikke har annet å foreta seg enn å se å bli gift, for snarest mulig å bli til en «kjøkkenslavinne» og «fødemaskin».

tysk_guttDen mannlige ungdoms skjebne i den nasjonalsosialistiske stat er i følge samme oppfatning enda sørgeligere. Disse guttunger som naturligvis nesten alle sammen er «underernært» blir det «eksersert med» fra de er en neve store. De har ikke annen oppgave enn uavlatelig å marsjere for å bli soldater, for at nasjonalsosialismen skal kunne få erobret hele verden. Omtrent så forvirret og tåpelig er den mening enkelte folk enda har om kvinnens og ungdommens livsførsel, livsutforming og livsmål i den nasjonalsosialistiske stat.

Hvis den engelske arbeiderklasse-ungdommen, eller for den saks skyld den norske, hadde sett hvorledes den tyske arbeiderungdoms livsvilkår har blitt forbedret under Hitlers kortvarige ledelse, så ville deres håp om et liv i verdighet tenne den nasjonalsosialistiske ild i dem alle. Da forstår man også meget godt hvorfor finanseliten i England og Norge ble desperate i å starte krigen og bestilte folkemordet på de over 50.000 prøysserne i Polen som tvang Hitler til å "angripe Polen"* (intervenere).

Hvis den engelske arbeiderklasse-ungdommen, eller for den saks skyld den norske, hadde sett hvorledes den tyske arbeiderungdoms livsvilkår har blitt forbedret under Hitlers kortvarige ledelse, så ville deres håp om et liv i verdighet tenne den nasjonal-sosialistiske ild i dem alle.

En illustrasjon over det ultimate lavmål som preger amerikansk hat retorikk sponset av de kriminelle privateide bankene på Wall Street og deres håndplukkede president Mr. Roosevelt.

En illustrasjon over det lavmål som preger amerikansk hat-retorikk, godt sponset av blodpenger fra Wall Street.

Slik blir det når en tror blindt på en hatefull internasjonal propagandas ubeviste påstander og hårdnakket lukker øynene for de bevis på det motsatte en kan se hver dag. Dette er altså den samme «bedrevitende uvitenhet», som London radios blinde beundrere den dag i dag viser også hvor det gjelder andre ting i det nasjonalsosialistiske rike. De par fotografier som fins i dette hefte er nok til å motbevise hele dette tåpelige fantasifoster omkring kvinnens og ungdommens liv og virke. De viser den tyske kvinne av i dag, slik hun virkelig er, i sport og kroppsøvelse, i arbeid og fritidsliv, og kvinnen som det skjønneste og ekteste hun er bestemt til, som mor. De viser den tyske ungdoms friske livskraft og livsglede. Det er ikke noen forsømt ungdom som er delt i klasser etter penger eller avstamning eller som jager etter uvirkelig romantikk, men en stolt, sunn og legemlig og åndelig kvalifisert ungdom, som vokser inn i den oppgave å skulle bære sitt folks fremtid og ser livet ligge løfterikt foran seg. En ungdom som ikke lever det ørkesløse, elendige klassekampliv som f.eks. den ungdom som lar årene snegle seg avsted i de engelske slums og fattigkvarterer uten lys og sol, utdannelse eller sunnhet, mål eller håp.

LandjahrHar de bedrevitende herrer og damer som tror de enda i dag må beklage den nasjonalsosialistiske ungdom, f.eks. sett tyske gutter og piker drive sport eller leve sitt leirliv ute i naturen, har de sett dem under de store rikskonkurranser eller i kulturelt arbeid, eller ute på bondelandet under «Landjahr» eller på frydefulle ferieturer. Og har de skjønt noe av denne nye tyske ungdoms livsglede, kraft og vilje til rinnsats?

Det er den samme sterke og begeistrede ungdom som i disse år og måneder etter at den plutokratiske verden hadde erklært Tyskland krig, feide hele det europeiske fastland rent for det tyske folks fiender.

freundinnen

Men hvorledes ser det ut hos de andre?

englands_ansiktDet virker som de rådende lag i de demokratiske land som er opphavsmenn til hele denne løgnpropaganda mot riket håner seg selv, når en går litt dypere i saken og kan komme med tusener eksempler og bevis på hvilket beklagelig lavmål kvinnens og ungdommens livsførsel i moralsk og materiell henseende har nådd i deres egne land. Det England som er opphavet til disse like vanvittige som tåpelige propagandaløgner om det tyske folks liv i det nasjonalsosialistiske rike, viser på den sørgeligste måte hvor rystende klart den engelske nasjons økende forfall avspeiler seg i kvinnens og ungdommens liv.

finanselitenI intet land i verden er folket splittet slik opp gjennom uoverstigelige klassemotsetninger som i dette «fremskritts-demokrati». På den ene side lever kvinnene av den klasse som rår i kraft av pengene et bløtaktig luksusliv, som vesentlig består av fornøyelser, eleganse, overfladiske society-tilstelninger og livstrette ekstravaganser. På den annen side har vi de kvinner som hører til de lag som er utbyttet og forarmet. De er nødt til å gjøre det hardest mulige arbeid mot sultelønn for å holde liv i familien og vantrives i usunne håpløse arbeids- og leveforhold.

english working class

Engelsk arbeiderklasseungdom verdsettes høyt av Churchill og hans kumpaner i London City hvor de er verdt sin vekt i gull, …så lenge krigen mot Europa varer.

Deserve_victoryDet er ikke lenge siden de plutokratiske makthavere i England selv kom med en megetsigende innrømmelse av disse sosiale levevilkår, da de under inntrykket av det stadig tydeligere sammenbrudd så seg nødsaget til å love det engelske folk sosiale levevilkår «etter krigen». De mange anklager i forbindelse med den sosiale elendighet, den mindre bemidlede masses dårlige sunnhetsforhold og kvinnens og ungdommens uhyrlige levevilkår er nesten utelukkende fra engelsk side blitt gjort kjent for hele verdens publikum. Vi skal bare gjengi noen advarende engelske røster i all korthet: For ikke så altfor lenge siden skrev en Mr. J.H.M. Abbott i «Standard» følgende:

J.H.M.Abbott-1919

Mr. J. H. M. Abbott.

«Hvor en enn går omkring i England av i dag, så møter en — hvis en har øyne å se med — det forferdelige hungerspøkelse, som herjer over landet. . . Det spøker mer hårdnakket i utkanten av de store industrisentra enn på steder som Brighton, Scarborough, Blackpool og lignende steder. Men går en langs Themsens bredder, i «black country» ser en spøkelset overalt. Går en gjennom en av fabrikkbyene i Lancashire, møter en der sultende mødre som bærer sultende babies. Drar en ut til West-Ham, ser en i gatene sårøyde barn som aldri i hele sitt liv har visst hva et tilstrekkelig måltid er for noe. . .»

Engelskmannen E.L. Lewis skriver i «The Children of the Unskilled» blant annet:

E. Llewellyn Lewis (1924)«Sett som klasse kan de ufaglærte ikke glede seg over noen overdreven sunn helse. Selv om mange av dem er kraftige, er mange sykelige og har hverken motstandskraft eller utholdenhet. Dødeligheten er høy. Av 2439 barn døde allerede 255 i barnealderen. Dessuten var 106 barn på grunn av alvorlige åndelige eller legemlige mangler ute av stand til å gjøre selv det letteste arbeid. Videre var nesten 30 pst. sykelige og 12 pst. av barna som var i lære måtte slutte med det fordi de var for svake. De mest alminnelige sykdommer var blodfattighet, gikt, svakt hjerte, tæring, hudsykdommer og i mindre utstrekning syfilis. Epidemier som spanskesyke og kopper rår blant dem. Disse sykdommer er vesentlig en følge av de betingelser de lever under.»

Disse data er utdrag av en rystende rapport, resultatet av en undersøkelse på stedet av de levevilkår som rår blant ufaglærte unge arbeidere i en engelsk by. En annen engelskmann John Gollan skriver i «Youth in British Industry» som utkom 1937 følgende:

John_Gollan-1937«Av tre millioner skolebarn som ble undersøkt i 1933 hadde 36,8 pst. en eller annen legemsfeil, i 1935 viste 11,3 pst. av skolebarna tegn til underernæring. Etter en nøyaktig undersøkelse i 1934 i Sunderland led 28,3 pst. av barna under en sunnhetstilstand under gjennom-snittet og underernæring, i Jarrow i 1935 endog 29,6 pst.»

Tidsskriftet «Economist» skrev 31 august 1935:Rentorff_Engelska Slumkvarter«Antallet av anmeldte forbrytelser som politiet kjenner til, øker fra år til år, vesentlig tyveri og bedrageri. Særlig foruroligende er den voldsomme øking av unge forbrytere. Prosenten av unge under 21 år blant dem som er skyldige i forbrytelser eller forseelser er tre til fire ganger så stor som i årgangene over 30.»

Ifølge engelske undersøkelser var i 1933 prosenttallet for dødelighet blant mødre i England 5,29 pst! Som Joan Beauchamp slår fast i «Women who work» (1937) skyldes denne voldsomt høye dødelighet blant mødrene i første rekke følgende årsaker:

Joan_Beauchamp-1937«1. Mangel på nærende mat og utilstrekkelig diett for fruktsommelige mødre eller mødre som gir bryst. 2. Misdannelser som følge av rachitis og andre sykdommer som skyldes de utilfredsstillende livsforhold disse mødre er vokset opp i som unge. 3. Utilstrekkelig pleie, manglende hjelp og pleie i tiden omkring fødselen. 4. Utilfredsstillende omgivelser under rekonvalesensen og ufagmessig pleie kombinert med bekymringer. 5. Anstrengelsene i forbindelse med gjenopptagelsen av det daglige arbeid ti dager eller før etter fødselen. . .»

raubstaatDet faktum at en stor del av de kvinner som er nødt til å ta på seg tungt legemlig arbeid, på grunn av lønninger som ligger under eksistensminimum, lokkes over i prostitusjonen, har det engelske tidsskrift «Labour Woman» påvist de skjebnesvangre følger av:

«. . . . Denne skrekkelige fare kan ikke fremheves nok. Denne siste utvei lurer på hver ung kvinne, som forsøker å leve av 12 shillings uken. Hun spør seg selv om hun også skal bli nødt til å prøve denne siste utvei før hun sulter . . . Og en nasjon kan vel ikke begå noen avskyeligere forbrytelse enn å gjøre det klart for dem som skal bli dens mødre, at de bare kan oppholde livet gjennom denne skjendige levevei. I dette det forferdeligste av alle erverv har konkurransen kvinnene imellom og mennenes lave lønninger trykket prisene slik at en kvinne ikke kan leve av det, selv når hun er sunket så dypt . . . Det er ikke det avgjørende om antallet av de kvinner som blir drevet ned i denne avgrunn av brutalitet eller sykdom kan telles i tusener eller titusener. Mange eller få — vår sivilisasjon er dømt til undergang om den ikke gjør det av med denne forferdelige fare.»

Dette er noen få av de utallige anklager som er blitt offentliggjort i England uavlatelig, men uten å bli hørt. Legg vel merke til at dette er engelske røster, som brennemerker denne elendighet, og allikevel våger det herskende lag i et land som lar sitt folks kvinner og ungdom forkomme på denne måte, å rette sin løgnaktige kritikk mot det tyske folks livsførsel og livsinnstilling.

weltherrschaft

Den tyske kvinne av i dag

I det nasjonalsosialistiske Tyskland fins det ingen kvinnebevegelse som — i likhet med de demokratiske land — kjemper for kvinnens rettigheter overfor mannen. Den tyske kvinnes vesen og stilling er aldri blitt skildret på en skjønnere og klarere måte enn av Adolf Hitler da han sa:

Hitler-frimerke«Vi vil gjerne at kvinnene skal forbli kvinner i hele sitt vesen, i hele sitt liv, i dette livs mål og oppfyllelse. Akkurat som vi ønsker at mennene skal forbli menn, også i sitt vesen og i formålet med oppfyllelsen av sitt vesen og sine mål. I det øyeblikk en bekjenner seg til denne løsning, gjelder det ikke mer såkalte like rettigheter, men fordeling av pliktene. . . Mennene blir hos oss oppdradd til en hård slekt. Den tyske kvinne kan være forvisset om at de kommende generasjoner skal være kvinnenes virkelige beskyttere og handlekraftige hjelpere, og omvendt har mennene den lykkelige bevissthet at kvinnene mer enn i noen annen stat vil være mennenes trofasteste livsfeller, at de virkelig vil legemliggjøre det evig kvinnelige som alltid har tiltrukket mannen og alltid vil fortsette med å gjøre det.»

nordisk_feminismeDet er kvinnens høyeste og naturgitte bestemmelse å bli mor og dermed tjene familiens og folkets beståen. Dette siste mål er uforandret kvinnens mål i den nasjonalsosialistiske stat uansett om hun står ved mannens side på arbeidsplassen, i fabrikken, kontoret, ute på marken, i laboratoriet eller i studiesalen og har de samme plikter, eller om hun skaper og former i kunsten og kulturen. I det nye Tyskland er det derfor en av de høyeste og viktigste oppgaver ikke bare for staten, men også for det nasjonalsosialistiske parti, å gi den tyske kvinne enhver støtte, hjelp og impuls og ut over det gi henne enhver mulighet for å forberede seg på sitt vakreste kall som kvinne og mor.

volkswohlfahrtDet er den veldige organisasjon, Nationalsozialistische Frauenschaft, og Deutsches Frauenwerk, som ledes av denne, som tar seg av den tyske kvinne og mor, og til dette kommer Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (folkehjelp), som gjennom sin hjelpeorganisasjon «Mutter und Kind» har til formål å bevare den tyske families sunnhet. En tredje institusjon tar seg av den tyske yrkeskvinnes sosiale og hygieniske tarv. Silke sosiale lavmålstilstander som de foran nevnte rystende dokumenter forteller om fra England er overhodet ikke tenkelige i det nasjonalsosialistiske Tyskland.

Deutsches-Frauenwerk

Deltagelsen i nasjonens liv

En tysk postkvinne.

En tysk postkvinne.

Deutsche ReichspostDe tyske kvinner av i dag står ikke utenfor sitt folks allsidige liv. Deres plikter som hustruer og mødre hindrer dem ikke fra å delta i all den skapende virksomhet i det økonomiske og sosiale, kulturelle og sportslige liv. I overensstemmelse med kvinnens naturgitte evner og bestrebelser ser vi henne sette inn sin kvinnelige begavelse for folket som oppdrager og folkepleier, som søster og lege. Eller hun står midt i det økonomiske liv, i vitenskapen og kulturen og fyller ut mannens virke med sine anlegg og sitt vesen. Men først og fremst er det først i den nasjonalsosialistiske stat at den tyske kvinne er blitt fullt klar over den nasjonalpolitiske betydning av sine husmorplikter.

ariske_rase

Den tyske kvinne gjør i dag sin innsats for nasjonen på nesten alle livsområder

gesunde_kinder

Sunde foreldre – sunde barn!

Like mangfoldig og omfattende som den tyske kvinnes skapende virke er i folkets liv er derfor også den nasjonalsosialistiske kvinneorganisasjons arbeids- og virkefelt. Til kultur, oppdragelse og politisk utdannelse hører også foruten verdensanskuelse og rasepolitisk orientering, kunst og vitenskap, nasjonal kultur, alminnelig dannelse og kroppskultur. «Morstjenesten» som har til oppgave å forberede den unge kvinne til hustru og mor, har følgende oppgaver: husholdning, helselære og barneoppdragelse. Avdelingen «Nasjonaløkonomi-husets økonomi» gir forklaring og hjelp i alle spørsmål som har med husets økonomi å gjøre og stiller ut over det husets økonomi i forhold til hele folkets økonomi, i slike spørsmål som har med mat, klær og boligforhold å gjøre.

En kan spørre seg selv hvorfor liberalister og marxister hater all form for kvinnelighet og morsfølelse og hvorfor de for enhver pris ønsker å "frigjøre kvinnene fra dette åk". Kvinner blir visst først "frie" når de blir tvunget til å jobbe fulltid som gjeldsslaver for å "øke produktiviteten" og "sikre veksten" for de internasjonale bankenes generøse "lån".

En kan undres hvorfor liberalister og marxister er sammen om å hate all form for kvinnelighet og morsfølelse siden de for enhver pris ønsker å «frigjøre» kvinnene fra sin egenart og rakke ned på alle som ikke holder pengeguden deres like høyt i akt som de selv. Kvinner blir visst først «frie» i det øyeblikk de begynner å betale ned avdrag på «lånene» som påtvinges de «demokratiske» og  marxistiske landene av de internasjonale sentralbanker.

Dette korte utdrag av den veldige tyske kvinneorganisasjons virksomhet som har det formål å hjelpe, råde og sette inn den tyske kvinne på alle livets områder, har allerede gitt et inntrykk av hvor rikt og allsidig kvinnen i det nye Tyskland kan forme sitt liv. Hun står ved siden av mannen, for å fylle ut hans virksomhet i overensstemmelse med sine kvinnelige anlegg, og fyller ut over det sin naturlige og skjønne bestemmelse som kvinne og mor. Den tyske kvinne av i dag fører hverken et slikt luksuriøst droneliv, som ut fra sin altoppslukende fornøyelsesjakt er fremmed for husmorens og morens naturlige oppgaver, eller er prisgitt en slik utbytting gjennom tungt arbeid som utallige kvinner i det plutokratiske England, som sliter uten at noen tar hensyn til deres sunnhet, sosiale kår eller eksistens i det hele. Sunn og livsglad, legemlig og åndelig i form, inntar den tyske kvinne sin plass i nasjonen. Som mannens felle mestrer hun de oppgaver som blir pålagt henne og er fullt klar over sitt kall og sitt ansvar: å tjene folkets beståen som kvinne og mor. Fylt av stolt livsbekreftelse står hun langt over det vrengebilde som andre har tegnet av henne i sitt hat og sin misunnelse.

Den nasjonalsosialistiske ungdom

welttreffen-der-hitlerjugendDen nasjonalsosialistiske oppfatning ser det som sin viktigste plikt å sikre nasjonens fremtid. Det svarer derfor til denne oppfatning, at ikke bare den tyske stat på enhver måte hjelper med å oppdra ungdommen, gjøre den dyktig og utdanne den, men at partiet i første rekke i rikets oppdrag oppfyller arbeidet med og for ungdommen. Det gamle Tyskland hadde nok sine ungdomsforbund og ungdomsorganisasjoner, men de var bundet av «klasser» og konfesjoner eller på annen måte og bar bare bud om den splittelse innen den tyske ungdom, som også klart framgikk av det faktum at millioner av tyske gutter og piker vokste opp uten organisasjon eller kontroll. Det gamle Tyskland hadde også sine lover og institusjoner med det formål å hjelpe på ungdommens sunnhet, yrkesutdannelse og livsførsel, men alt dette var og ble tiltak av et system som selv var splittet, uten formål og høyst ufullkomment, og som derfor ikke greide annet enn å forsøke å rette på gamle skader, uten å ta fatt på problemet oppdragelse av og veiledning for ungdommen før slike skader oppsto.

Das Deutsche Lichtbild: Jahresschau 1937

Germansk ungdom viker ikke!

auch_du...I den nasjonalsosialistiske stat som gjør det tyske menneske til midtpunktet for alle sine handlinger, er over 8 millioner gutter og piker samlet i en eneste veldig organisasjon, Hitler-Jugend. Det er kanskje det mest karakteristiske ved denne nye tyske ungdomsbevegelse at staten i overensstemmelse med prinsippet: ungdom skal ledes av ungdom, har betrodd denne ungdom selv å gjennomføre alle sine oppdragende oppgaver.

HøyreekstremismeDet er ikke her stedet å skildre hele dette omfattende og velsignelsesrike verk, i dets uhyre mangfoldighet og omfang, organisasjonsarbeidet, arbeidet for å oppdra og dyktiggjøre ungdommen, et arbeid som ble fullført på få år under ledelse av det tyske rikes ungdomsfører. Vi skal her bare gi et inntrykk av livsinnstillingen og livsutformingen hos denne tyske ungdom, som nå ikke lenger er spaltet opp etter foreldrenes herkomst eller formue, etter yrke og religion, en ungdom som enten vokste opp i bløtaktig vellevnet, eller sank ned i elendighet, som enten var på jakt etter falsk romantikk eller gikk til grunne sedelig og moralsk.

Ved siden av det å skape en enhet av den tyske ungdom og dens orientering, ledet av idéen om et uatskillelig folkefellesskap, var den viktigste oppgave å ta seg av ungdommens helse. Forutsetningen for dette oppdragelsearbeid er den erkjennelse at den enkeltes og folkets sunnhet er absolutt nødvendig for å bevare nasjonens kraft og arbeidsevne. Det er ikke bare slik at Hitlerungdommens mannlige og kvinnelige leger gjennom stadig tilsyn sikrer ungdommens helse. De unge får selv lagt midlene i sin hånd til å bevare og fremme sine legemlige anlegg og ferdigheter gjennom en naturlig utforming av sitt liv. Det er idéen om ungdommens selvstyre også på dette felt.

reichssportsstag

Side om side med den omfattende helseorganisasjon og dens virksomhet har vi oppgaver som sport og legemsøvelser, som har til formål å dyktiggjøre ungdommen også på den fysiske kulturs område og på bredest mulig grunnlag. I dag får hele den tyske ungdom sportslig trening i Hitlerungdommen, som fører den mot stadig bedre sportslige resultater. Hitlerungdommens rikssportsstevne forteller for hvert år om en stadig sterkere, sunnere og innsatsdyktigere ungdoms fysiske framgang. Hitlerungdommens «Schulungs»-arbeid fører de unge gutter og piker inn i den nasjonalsosialistiske verdensanskuelses tankeverden og åpner de unge sinn.

deutche_luftwachtDen tyske ungdomsbevegelse trenger sine egne fristeder og Hitlerungdommen har derfor skapt sine egne hjem. Overalt i de tyske fylker finner vi disse ungdomshjem, som foruten sine tjenesterom inneholder et festrom og rom for spesielle arbeider som utføres av Hitlerungdommens flyver-, motor-, marine- og pionergrupper. Disse ungdommens hus tjener både «Schulung», oppdragelse og fellesskapstanken. En særlig plass i Hitlerungdommens tjeneste inntar den kulturpolitiske oppdragelse som skal føre den unge tyske gutt og pike inn i det veldige område som heter tysk kulturs og kunsts skapende virke, og skal vekke og fremme sansen for kunsten og det skjønne og anspore til egen skapende innsats på det kulturelle område. Den tyske ungdom har på denne måte allerede tilkjempet seg en betydelig plass i folkets kulturliv og skapt seg en egen stil i litteraturen og kringkastingen, musikken og filmen. I intimt samarbeid med partiets og statens kulturpolitiske institusjoner tar den tyske ungdom del ikke bare i nasjonens kulturelle innsats, men er i seg selv bærer av det nye skapende kulturarbeid i Tyskland.

Hitlerjugend_in_die_SSFellesskapet og naturen opplever Hitlerungdommen i særdeleshet gjennom årvisse turer og leire, som tar de unge gutter og piker ut fra byene til landet, til fjellene, til skogen og sjøen. Disse turer og leire skal vekke ungdommens sans for naturen og det bånd som binder den til naturen. Samtidig skal den tyske ungdom på denne måte lære sitt hjemland direkte å kjenne. En sentral rolle ved disse turer gjennom Tyskland spiller ungdomsherbergene, som er gått over fra rene natteherberger til nasjonalsosialistiske oppdragelsessentra.

gruppeportrett

Gutta på tur med Sjefen sjøl!

Arbeitsmaiden_flaggheisingMens folk i industrialiseringens tid strømmet fra landet inn i byen og en ødeleggende bondepolitikk etter verdenskrigen ødela det tyske landbruk og også på sin side satte i gang flukt fra landet, stemmer det med de nasjonalsosialistiske grunnsetninger om bondestandens verdi og betydning for folkets beståen, at ungdommen beveges til å vende tilbake til landet. Hitlerungdommens landtjeneste, som fører den tyske ungdom ut i landarbeidet og oppdrar den til det, står i denne idés tjeneste. Det dreier seg her ikke på noen måte bare om en tidsbegrenset forholdsregel for å få arbeid i gang eller om en organisasjon for å anbringe unge arbeidsløse. Landtjenesten er et middel til å gjenopprette forbindelsen mellom de unge og bondelivet og gi dem en mulighet for å bygge opp en eksistens på landet.

Nord-TysklandEn betydningsfull plass i hele den tyske ungdoms utdannelsesarbeid inntar det sosialpolitiske ungdomsarbeid. Og det at nasjonalsosialismen har satt det skapende arbeid i høysetet igjen, har fått den største betydning for utdannelsen av arbeidets rekrutter. I det nåværende Tyskland har ungdommen, i fullkommen motsetning til det demokratiske England, uavhengig av herkomst og eiendom alle sjanser til å komme fram økonomisk og sosialt. Det mest synlige vitnesbyrd om de omfattende og mangfoldige muligheter den unge tysker har for yrkesmessig videreutdannelse, for å øke sitt arbeid og gå fram, er en institusjon som er uten sidestykke i verden, riksyrkeskonkurransene. Her har hele den arbeidende tyske ungdom høve til hvert år å vise sine kunnskaper og ferdigheter i en edel arbeidets kappestrid. Denne konkurranse skjer ikke på grunnlag av gamle dagers yrkesopplæringsmetoder eller eksamensvesen, også den «ufaglærte» kan være med og bevise sine ferdigheter. Hvert år bedømmes alle konkurranseresultatene etter yrkes- og sosial-politiske retningslinjer. Dette hjelper den begavede unge i hans yrke. Han får offentlig hjelp til sin utdannelse. Riksyrkeskonkurransene bidrar samtidig til stadig å forbedre og videreutvikle den tyske ungdoms yrkesutdannelse.

reichsjugendtagVidere har en i Tyskland skapt en organisasjon som tar seg særlig av de spesielle yrkesbegavelser, som har til formål å hjelpe de unge av alle yrker og arbeidsgrupper, som i riksyrkeskonkurransene har vist seg å ligge over gjennomsnittet, til å øke sine prestasjoner ytterligere, og derved bane veien for dem til topps. På denne måte fjernes alle økonomiske og sosiale hindringer og skapes muligheten for den fulle utfoldelse av evner og begavelse. Derved hjelper den nasjonalsosialistiske stat alle unge til å nå den høyest mulige utvikling, uansett hvem de stammer fra eller hvor fattige deres foreldre er. Dette utvalgets sosiale system er kanskje også en av grunnene til at det tyske folks arbeidsinnsats ustanselig er økt på alle områder av det økonomiske, vitenskapelige og tekniske liv.

Særlig vidtrekkende betydning har også den nasjonalsosialistiske stats arbeidstrygd for ungdommen, som i det gamle Tyskland bare var gjenstand for helt utilstrekkelige forsorgsforanstaltninger. Ungdommens arbeidstrygd anser en i det nye Tyskland som forutsetningen for enhver yrkesmessig arbeidsøking. De forholdsregler og regulativer som gjelder ungdommens arbeidstrygd og som er bestemt av sosiale, hygieniske og oppdragelsespolitiske synspunkter, gjelder vesentlig fastsettelse av arbeidstiden, arbeidets utforming og feriene.

Bund-deutscher-mädel-in-der-hitler-jugendMangelen på kvinnelig arbeidskraft og hjelp i hus, landbruk og pleie, førte til at Hitlerungdommen tok initiativet til å utdanne de unge piker som står i underorganisasjonen «Bund deutscher Mädel» til arbeid i huset, til sosialt arbeid, f.eks. som pleiersker og til arbeid på landet og altså på denne måte utdanne og fremme de anlegg for disse kvinnelige arbeider som er til stede. Helt fra 1936 har BDM hatt husholdningsskoler med årskurser som staten har godkjent. Disse kurser forbereder de unge piker for alle yrker i forbindelse med oppdragelse og pleie, barnehagelærerinne, kommunal søster, pleierske i hjemmene, spebarnsøster, sykesøster osv. og har følgende fag: koking, husarbeid, ernæringslære, kjøkkenarbeid, hagestell osv. Dertil sport, turer, folkedans, sang og musikk. Samtidig satte en i gang det såkalte «husstells-år», som den unge pike tilbringer i en passende husholdning hvor hun får praktisk undervisning i alt som har med husets økonomi og stell å gjøre.

Glaube und Schönheit

Tro og skjønnhet.

Særlig karakteristisk for de tyske pikers vesen og bestrebelser i dag er fellesskapsverket «Glaube und Schönheit», «Tro og skjønnhet», som har som formål å videreutdanne de piker som har særlige forutsetninger og anlegg på alle livets forskjellige områder. Noen arbeidsfellesskaper tar seg av den fysiske oppdragelse og utdannelse eller utdannelsen for bondeyrket, eller i verdensanskuelse og politikk eller kulturelt arbeid. Her oppdras de unge piker til å føle og tenke bevisst og sunt i alle spørsmål som gjelder livsførsel og livsutforming, og lære å bruke alle ting riktig og praktisk i det daglige liv. Videre får pikene en utdannelse, som f.eks. skal gi dem forstand på og sans og smak for klær og pynt, interiørarkitektur, festarrangementer, musikk osv. Målet for fellesskapsverket «Glaube und Schönheit» kan vel best karakteriseres som en streben etter skjønnhet, harmoni mellom legeme, ånd og sjel og fullkommenhet.

studentenbundesDette er den virkelige tyske ungdom, som sunn og sterk og stolt arbeider for å bli dyktig i legemlig og åndelig henseende, som i sine hjem pleier fellesskapstanken, som på sine turer og i sine leire vokser seg sammen med sitt land og sitt lands natur. Dette er den ekte tyske ungdom som kappes om å yte sitt beste i riksyrkeskonkurransene, som utfører skapende arbeid på tysk jord under landåret, som øser viten og kunnskap ved høyskolene, som skaper nytt land og gjør det fruktbart under arbeidstjenesten og som soldater blir oppdradd til mot og dyktighet og til å gjøre sin innsats for å forsvare folkets rett til å leve. Denne ungdom har ikke noe tilfelles med den oppspaltede ungdom i plutokratiske land, som enten blir oppdradd til hovenhet, ødselhet, tilbedelse av pengene eller bløtaktighet eller går for lut og kaldt vann i de engelske industribyers og nødsområders fattigkvarterer.

Familien i forgrunnen i folkets liv

volksgenossen

«NSDAP verner folket:
Folkefrender trenger dere råd eller hjelp så henvend dere til nærmeste lokalkrets.»

Den nasjonalsosialistiske staten ser på familien, den minste celle i folkeorganismen, som den bevarende kraft og det fremtidsbestemmende element i nasjonen. For både statsledelsen og den nasjonalsosialistiske bevegelse gjelder det derfor i første rekke å hjelpe fram, støtte og dra omsorg for familien. Er familien ikke sunn, kan folket heller ikke bli sunt. Har familien ikke et helt igjennom sosialt grunnlag for sin eksistens, kan det ikke bli tale om noen folkesosialisme. Helt fra begynnelsen av har derfor folkets nasjonalsosialistiske ledelse ansett det som sin viktigste oppgave på ny å gjøre den tyske familie til den livskraftige og sunne celle i folket. Familien var nemlig i sammenbruddsårene i Tyskland truet med undergang på grunn av forsørgerens arbeidsløshet, på grunn av sykdom, elendige boligforhold, moralsk og sedelig forfall og endelig også mangelen på enhver tilstrekkelig forsorg fra det offentliges side.

Barna er viktigst!

Hitler har rett:
– Barna er viktigst!

Først og fremst er det som nevnt ved lov satt i gang en rekke forskjellige og omfattende forholdsregler, som f.eks. ekteskapslånet, den storstilte utbygging av barnehjelpen, ekstra støtte og hjelp til barnerike familier, øyeblikkelig gjennomførelse av store boligbyggprogrammer, opprettelse av helseheimer for mødre og barnehaver, liksom staten og partiet har gjennomført en omfattende helsetjeneste. Ved siden av alt dette er det fram for alt de uttrykksformer for den tyske kvinnes livsføring og livsutforming og ungdommens dyktiggjøring og utdannelse som er nevnt foran, som bærer vitnesbyrd om hvor viktig den nasjonalsosialistiske folkeledelse regner det å verne om og hjelpe familien og ganske særlig ta seg av mor og barn.

hitler_hilsenDen særlige omsorg for de typisk kvinnelige yrker, den tidligere forberedelse av den tyske ungpike til det kall å bli hustru og mor, er synlige tegn på nasjonalsosialismens familiepolitikk og familiehjelp. I et land som England med sitt demokratiske plutokrati forfaller familien i takt med det alminnelige sosiale forfall. Det lever millioner av mennesker i «slummenes» fattigkvarterer, uten lys, uten luft og sol, i smuss og smittecentre. Der utbyttes mennene enten gjennom arbeidsløshet eller gjennom slavarbeid for sultelønninger. Der er barna allerede fra spebarnsalderen sykelige og underernært og har en tom fremtid foran seg. Nasjonalsosialismen derimot har i sin eksempelløse sosiale innsats og handlekraft gått løs på disse undergangssymptomer i folket og satt opp vernet om familien som nasjonens vitale plikt.

I det nye Tyskland støtter folkets styre seg på sunne, sterke og livsglade familier, som bevarer nasjonens kraft og bestemmer fremtiden.

De som verner om det tyske folks kraft og fremtid

Der_FührerDen tyske ungdom og dens bestrebelser i det nasjonalsosialistiske rike har fått sine mål oppstukket av Adolf Hitler i Førerens ord til ungdommen 1. mai 1934:

«Det vi håper og venter av det kommende Tyskland, det må dere, gutter og piker, oppfylle. Når vi ønsker et sterkt Tyskland, må dere en gang bli sterke. Når vi ønsker et kraftens Tyskland, må dere en gang bli fulle av kraft. Når vi vil gjenskape et ærens Tyskland, må dere en gang bli bærere av denne ære. Når vi en gang vil ha et ordenens Tyskland igjen, må denne orden bo i dere selv. Når vi en gang igjen vil vinne et troskapens Tyskland, må dere selv lære å bli tro. Ingen dyd skal pryde Tyskland uten at dere selv på forhånd har øvd den, ingen kraft i Tyskland, som ikke utgår fra dere selv, ingen storhet for Tyskland uten at den har sin rot i eders disiplin. Dere er fremtidens Tyskland og vi vil derfor at dere skal være slik som dette fremtidens Tyskland en gang skal være og må være.»

Churchills_WarDet er denne vei Tysklands ungdom er gått. Og slik som de tyske kvinner i dag står ved mennenes side, inntar sin dominerende plass i nasjonens liv og finner sitt livs lykke i oppfyllelsen av sitt kall som hustru og mor, og slik som den tyske ungdom sunn, dyktig, flittig, sterk og stolt vokser fram til å bli bærerne av det kommende Tyskland, fullbyrder nyformingen av det tyske folk seg på alle livets områder.

Deutschlands_jugend_Oslo-1941Dette er det nasjonalsosialistiske Stortyskland som er oppstått på ny på ruinene av det riket seiersmaktene i Versailles hadde bestemt til undergang. Det er nyskapt etter Adolf Hitlers vilje og i tegnet av hans verdensanskuelse. Og det var dets indre, sunne styrke, kraft og livsvilje de asosiale plutokratiske makter tok feil av, da de tvang krigen på dette nydannede tyske folk.

Nürnberg 1937 (Hugo Jaeger)

Folkefest til ære for arbeidet ved «Reichsparteitag der Arbeit», Nürnberg 1937.

rikssymbol***

卐 * 卐 * 卐

Reklamer