SS-ære

norske-rekrutter-sennheim

En tysk instruktør foran norske frivillige rekrutter ved SS-skolen i Sennheim.

– – –

sennheim-rekruttskoleWikinger-SchildPå siste side i de tyske soldatbøker står det listet opp ti bud som har bakgrunn i internasjonale retningslinjer og lover for krigføring. Både Genève- og Haag-konvensjonene blir fulgt, og budene er her gjengitt ordrett etter en norsk SS-soldats egne notater fra rekruttskolen i Sennheim:

 • Zehn Gebote für die Kriegsführung des deutschen Soldaten.

  Zehn Gebote für die Kriegsführung des deutschen Soldaten.

  1. Den tyske soldat kjemper ridderlig for sitt folks seier. Grusomheter og unyttige ødeleggelser er ham uverdig.

 • 2. Den kjempende må være uniformert eller utstyrt med kjennetegn som er synlig på lang avstand. Det er forbudt å kjempe i sivile klær uten slike kjennetegn.
 • 3. En motstander som gir seg over må ikke drepes. Dette gjelder også friskarer* (feige partisanere eller britiske «commandos») og spioner. Disse får de rettmessige straffer ved en rett.
 • 4. Krigsfanger må ikke mishandles eller forulempes. Våpen, planer og opptegnelser fratas dem, for øvrig skal de få beholde alle sine eiendeler.
 • 5. Dum-dum ammunisjon* (ekspanderende) er forbudt. Det er også forbudt å gjøre om vanlig ammunisjon til dum-dum ammunisjon.
«Jeg sverger ved Gud denne hellige ed, at jeg i kampen mot bolsjevismen vil vise den tyske forsvarsmakts øverste krigsherre, Adolf Hitler, ubetinget troskap, og som tapper soldat til enhver tid være beredt til å sette livet inn for denne ed.»

«Jeg sverger ved Gud denne hellige ed, at jeg i kampen mot bolsjevismen vil vise den tyske forsvarsmakts øverste krigsherre, Adolf Hitler, ubetinget troskap, og som tapper soldat til enhver tid være beredt til å sette livet inn for denne ed.»
Den norske Legion

 • Det er en selvfølge at de russiske barna også får mat ved feltkjøkkenet til Den norske Legion.

  6. Røde Kors er ukrenkelig. Sårede motstandere skal ha en menneskelig behandling. Sanitetspersonell og feltgeistlige skal uhindret tillates å gi medisinsk behandling eller sjelesorg.

 • 7. Sivilbefolkningen er ukrenkelig. Det er forbudt for soldaten å plyndre eller ødelegge. Historiske minnesmerker eller bygninger som tjener til gudstjenester, kunst, vitenskap eller velferd skal tas spesielt hensyn til. Natural- eller tjenesteyting fra befolkningen kan bare iverksettes etter ordre fra foresatte og mot erstatning.
 • 8. Nøytralt område skal ikke trekkes inn i krigshandlinger verken ved betreden, overflygninger eller beskytning.
 • The inside of a Waffen-SS locker.9. Hvis en tysk soldat faller i fangenskap, skal han på spørsmål oppgi navn og tjenestegrad. Under ingen omstendighet skal det gis opplysninger om troppetilhørighet eller militære, politiske eller økonomiske forhold på tysk side. Soldaten skal ikke la seg forlede til dette verken ved lovnader eller trusler.
 • 10. Ulydighet mot foresattes befal i tjenestesaker er straffbart. Forseelser mot fienden etter grunnsetningene under punkt 1-8 skal meldes. Gjengjeldelser er bare tillatt etter befal fra høyere troppeføringer.
Her ser vi noen russiske soldater som har unnsluppet sine feige kommissar-overordnede og som kan puste lettet ut i "fangenskap" hos de norske gutta. Ikke rart at de smiler når det blir ført bakover linjene til sikkerhet. En dag vil de vende tilbake til et marxistfritt Russland takket være de norske frihetskjemperes innsats.

En serie bilder som viser noen russiske soldater som har unnsluppet sine feige kommissar-overordnede og som endelig kan puste lettet ut i «fangenskap». Ikke rart at russerne smiler når de føres i sikkerhet bak våre linjer. En dag vil disse heldige menn få vende tilbake til et marxistfritt Russland takket være våre norske frihetskjemperes heroiske innsats for menneskeheten.

Sig_runes_shadowI tillegg til ovennevnte punkter gjøres det klart at alle forsøk på voldtekt eller annen usømmelig oppførsel vil bety automatisk overførsel til et straffekompani. Det samme gjelder ved den minste tilbøyelighet til sodomittisk adferd.

«Så er vi trådt frem og som en nasjonalsosialistisk krigersk orden av menn med nordisk preg og holdning og som et svorent forbund av stammene, marsjerer vi etter uforanderlige love mot en fjern fremtid og håper og tror at vi ikke bare vil bli etterkommerne som hadde større hell i kampen men desforuten forfedrene til de veldigste slekter, nødvendige for det germanske folks evige liv.» Reichsführer SS Heinrich Himmler

«Så er vi trådt frem og som en nasjonalsosialistisk krigersk orden av menn med nordisk preg og holdning og som et svorent forbund av stammene, marsjerer vi etter uforanderlige love mot en fjern fremtid og håper og tror at vi ikke bare vil bli etterkommerne som hadde større hell i kampen men desforuten forfedrene til de veldigste slekter, nødvendige for det germanske folks evige liv.»
Reichsführer SS Heinrich Himmler

Himmler_signature.svg

卐 * 卐 * 卐

– – –

germansk-budstikkehefte 2, 1942

hans_solgaard_jacobsenragnarok-jacobsen

drammensveien 105Så er da det store Ragnarok over oss — i all sin velde. Nasjonalsosialismen, den germanske rases samlingsidé mot de overnasjonale makter, mot orientens gift for våre folk. Europa — unntatt England — mot bolsjevismen.

Et lettelsens sukk gikk over den hvite manns verden den gang fanfarene forkynte at tyskerne var brutt opp på sitt store tog mot øst. Freden skal varig sikres denne gang. Og det skal bli en germansk fred.

midgardsormenFor oss i Norden avgjør denne kamp vår egen lagnad i århundrer framover. Og det er stritt å stå på avstand mens de andre nasjoner kjemper for oss. Det er tungt å være et våpenløst folk. Men det er godt at det nå er mulighet for oppslutning, for våpens ervervelse. Gjennom Waffen-SS og Den norske Legion kan vi kjempe med. Forståelsen av at en sådan tilslutning har en veldig betydning for vårt folks framtid — det ser vi i dag i tilstrømningen til Den norske Legion, den selvstendige norske divisjon som har tiltrådt marsjen mot øst.

wilhelm_petersen_holzschnitteTilslutningen til den — det er selve oppslutningen om Norges framtid.

Forbi er de bitre dager fra vinteren 1939/40, da Tyskland måtte stå med «foten gevær» mens bolsjevismen rykket inn i Finnland. Over er interregnet fra august 1939, den foreløpige våpenstillstand mellom nasjonalsosialismen og bolsjevismen.

Linjene er klare. Det er blitt lettere å forstå livet. Øst/vest-linjen ble for 900 år siden brutt av nord/syd. Nå er den tatt opp igjen.

quisling_har_sagt_01Også vi har tradisjoner i østen. Hvem kjenner i dag til at Eirik Haraldssøn i 914 seilte på Volga, at væringene i 965 tok Bulgaria og hersket over Storbulgaria ved Volga, at Rurek som grunnla Det Russiske Rike — og hvis ætt satt på Russlands trone til 1598 — antakelig var nordmann? At 47 av de 50 væringer som i 944 undertegnet traktaten som tvang Bysants (Konstantinopel) i kne, var norske? Og hvem tenker i dag på Murmansk-kysten som egentlig betyr «nordmannskysten»! — — —

quisling_har_sagt_02Ragnarok_mai_1935Så faller da hele blendverket sammen. Likhetsfrasene viker for livets realiteter. Hat og brorkrig som samfunns-evangelium skal brennes ut av sterke menn.

Stor er tiden — og tungt er ansvaret.

Men lyst og evig ungt er livet selv.

Hans S. Jacobsen.

Ragnarok: Det gøyser eitr og gneistar sprutar or munnen på Midgardsormen. - - - Sol mun svartne, sig jord i hav, av himlen kverv klåre stjernur. - - - Odins sonen vil ormen vega. Han legg til med makt Midgards verjar. - - - Ser ho upp koma adnre gongen jord or havet atter grønkledd. Voluspá

«Det gøyser eitr og gneistar sprutar
or gapande munnen på Midgardsormen.
– – –
Sol mun svartne, sig jord i hav,
av himlen kverv klåre stjernur.
– – –
Odins sonen vil ormen vega.
Han legg til med makt Midgards verjar.
– – –
Ser ho upp koma andre gongen
jord or havet atter grønkledd.»
Voluspá.

– – –

DNSAP-logo

Aage_H._Andersen_Aage_NSAPGermansk tukt

Av stabsleder i DNSAP, SS-Sturmbannführer og orlogskaptein i den danske krigsmarine, A.K. Wodschow, København.

Kort etter min ankomst til fronten traff jeg den danske landsungdomsfører, kaptein i den kongelige danske garde; han kjemper der som Sturmbannführer i Waffen-SS.

Schalburger Blegdamsvej, København.

Schalburger, Blegdamsvej København.

Vi besøkte sammen noen av hans NS-gutter, som nå var frivillige soldater i Waffen-SS. Sammen med flamske, finske, nederlandske, norske og tyske kamerater sto de på sin framskutte forpost mot vår kulturs verste fiende.

Man behøvde ikke å være lenge sammen med dem for å forstå, at det allerede var blitt nordiske menn av guttene.

I skolen som de hadde gjennomgått sammen med sine germanske kamerater såvel før felttoget mot bolsjevismen som under dette, var de gamle nordiske egenskaper igjen blitt vakt til live i dem, egenskaper som er til stede hos enhver dansk gutt, selv om de ofte ligger latent i deres indre.

Frits Clausen

Frits Clausen

DNSAP_vaagn-op!Partiføreren for det Danske Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti, Frits Clausen, har formådd å gjenskape denne urdanske type. Dens egenskaper — såsom mot, troskap, æresfølelse, sannhetskjærlighet, ansvarsbevissthet og kameratskapsfølelse — kjenner vi fra historien; egenskaper som man i det jødiske demokrati bevisst har søkt å utviske hos den nordiske mann.

for_danmarkI et demokrati som ikke har noe nasjonalt mål, kan utdannelsen i fedrelandsforsvar selvfølgelig aldri bli fullkommen. Den vil bare bli stående ved den forskriftsmessige innøvelse, fordi det nasjonale ideal mangler.

danske_frivilligeI Waffen-SS har den danske mann igjen funnet tilbake til de idealer som en gang ga oss herredømmet over mektige land. Det er vikingeånden som igjen er blitt vakt til live hos den frivillige danske soldat. Og nettopp denne ånd har liberalismen rakket ned på fordi den var redd for den.

I Waffen-SS finner man det kameratskap som ikke er ønsket av liberalistene og demokratene, fordi deres egne kår da ikke lenger kan bedres på bekostning av kameratenes. Her søker enhver å gjøre sitt beste for den annen, om det så må skje på egen bekostning — ja, selv om ens eget liv skulle gå til grunne ved det. Samfunnets og fedrelandets vell går foran alt.

Heinrich Husen

Heinrich Husen

Et eller annet sted på østfronten måtte en dansk Feldwebel gi sine germanske kamerater ordre om at de måtte bringe seg i sikkerhet. Han dekket tilbaketoget med sitt eget liv. Hans navn var Heinrich Husen. — Dette navn vil bli stående i den danske historie på samme måte som navnet Kristian Barnekow. Likeledes vil vi bevare i vårt minne navnet Poulsen, hvis siste ord før han døde var: «Si til Fritz Claussen, at det mangler en mann her nå», — og alle de andre som såvel i døden som i livet har gitt uttrykk for den nordiske soldaterånd.

Schalburg_ridderkorsKameratskapet i Waffen-SS tar ikke noe hensyn til rang og stand. Det er like intimt mellom offiser og soldat som mellom soldatene innbyrdes. Forholdet mellom menig og offiser er preget av gjensidig aktelse og respekt og av alles troskap mot Führer og idé.

Den danske soldat setter sine danske foresatte høyt. De fører ham med dyktighet og ansvarsbevissthet til nordisk innsats. Denne høyaktelse kommer især til syne overfor den Divisjons-kommandør som av Reichsführer har fått det historiske oppdrag å føre de nordiske menn i kamp til ære for deres land, og for å oppfylle en hellig plikt som de nordiske demokratier ikke ville ta på seg.

det_ordner_vinsf-logoDe forhold som de nordiske menn kjemper under som frivillige, er ikke på langt nær like. Der hvor demokratiene fremdeles har makten, har de frivillige måttet forlate sitt fedreland uten å få noen som helst moralsk eller økonomisk støtte for seg eller sine pårørende fra regjeringens side. Og hertil kommer at en utøylet jødisk presse til og med har hånet dem og beredt dem vanskeligheter. Men troen på Adolf Hitlers idé og på kameratskapet ved fronten hever dem over disse vanskeligheter.

De vet at deres innsats betyr framtiden også for deres fedreland.

for-danmarks-frihed

frikorps_danmark_1941

Folkehavet hyller de danske drenger ved Frikorps Danmarks avreise  fra Hellerup stasjon, København sommeren 1941.

nazisymbol– – –

Den lange veien

av SS-Rottenführer Lars Iversen.

wigforss _krigens_ansiktAngrepet var begynt. Det tunge artilleri hamrer mot de fiendtlige stillinger på høyden like overfor oss. I skogen til høyre får jeg øye på de framstormende soldater — til venstre i det bakkede terreng styrter likeledes infanteristene fram til angrep.

Efter_oss_kommer_overfloden_1934Foran meg avvikler det seg et skuespill som egentlig skulle fanget hele min interesse. Men da får jeg plutselig øye på deg, kamerat, midt i den vekslende kamp. Du synes å tre fram av kruttrøyken, først ennå litt utydelig, utvisket; men så tar du mer og mer form, du vokser og vokser inntil jeg for noen sekunder har deg foran meg i full legemsstørrelse, bare deg. Og jeg ser deg igjen slik som jeg så deg i årene før krigen, slik som jeg så deg før jeg dro hit: Du står på gatehjørnet med hendene i bukselommen.

Det er absurd at bildet av deg skal dukke opp her på slagmarken. Du hører ikke hjemme her blant disse gråkledde gutter som stormer framover med stålhjelm og gevær, stadig framover mot et mål.

venstre_valgplakat-1933Hvor godt jeg husker deg, du var alltid å finne på gatehjørnene, såvel om dagen som om natten. Der sto du med hendene i lommen og snakket med en flokk likesinnede. Det hendte at jeg stanset og hørte på deg. Du var veltalende. Den kritikk du rettet mot det veike borgerlige parti, var god og treffende. Jeg måtte være enig med dere.

arbeidsløsDet var ikke riktig at du var dømt til å føre det liv du måtte gjøre. Etter at skoletiden lå bak deg, hadde du vel neppe arbeid en eneste gang. Og fordi du var arbeidsløs, måtte du unnvære det gode livet har å by på. «Er jeg skyld i det,» skrek du ofte i fortvilelse. Hadde du ikke forsøkt alt mulig og umulig for å få noe å gjøre? Men alt syntes stengt for deg. Du følte deg utstøtt og ble bitter.

kjakanHvor ofte har du ikke fordømt dette system og spådd, at alt ville styrte sammen en vakker dag og ende i bolsjevismen. Med innbitt skadefryd så du den dag i møte, ikke sant, kamerat! En verre skjebne enn å stå rundt om på gatehjørnene, fordi ingen hadde bruk for deg, kunne du ikke tenke deg. Så kom krigen. Det gamle og morkne brøt sammen som du hadde forutsagt, men det ble ikke bolsjevismen, men nasjonalsosialismens konstruktive og oppbyggende kraft som seiret. Et nytt liv begynte. Selv det å stå å henge hørte fortiden til. Såvel for deg som for mange andre ble det arbeid og å gå å drive var det ikke noen tid til mer. Når jeg gikk gjennom de gamle kjente gater, var jeg glad over ikke å se deg lenger. Jeg visste at den tid nå var kommet, da man også kunne bruke deg. Du hadde ikke lenger noen grunn til å føle deg overflødig, du var ikke en utstøtt lenger. Jeg var virkelig glad på dine vegne, kamerat. Men plutselig oppdaget jeg at gatehjørnet ikke helt hadde gitt slipp på deg, med uimotståelig makt trakk det deg til seg, eller var det av gammel vane? —

Ve det folk som ikke er stolt, som ikke føler lidenskap, når skjebnens brusen er over dets hoder. Gunnar Heiberg.

«Ve det folk som ikke er stolt,
som ikke føler lidenskap, når skjebnens
brusen er over dets hoder.»
Gunnar Heiberg.

Etter arbeidstidens slutt var du igjen å treffe på gatehjørnene med hendene i lommene, omgitt av dine likesinnede. Dine ord var likeså inntrengende som tidligere. Men hva du sa, gjorde meg trist og fikk meg til å skamme meg over deg, kamerat. Du hadde bare skjellsord og forbannelser om dem som ga deg arbeid, om dem som av forsynet var utsett til å fjerne kaoset og råttenskapen, om dem som hadde tatt på seg det store ansvar med å føre land og folk gjennom tidens kaos og fram til frihet. — Og du talte forvirrede og hatefulle ord. Jeg kunne ikke forstå deg lenger.

Du forstår derfor, kamerat, at jeg ikke kan fatte dette; som et gjenferd, som et narrende drømmebilde virker din tilsynekomst på meg her i kampen. Og likevel, det er den rene virkelighet.

SS-solhjulRegimentet som du tilhører har gått rundt skogterrenget som ligger til høyre, og har opptatt forbindelsen med oss. Seieren over fienden foran oss er sikker.

Nasjonalsosialistiske-kjempereHvorfor tenker jeg ikke på seieren? — Kamerat, jeg tenker på den lange veien, på den uendelige lange veien som du måtte gå for å komme fra dine politiske avveier og til oss; fra å være en som sto og hang på gatehjørnene og til å bli en frivillig forkjemper for det germanske oppbrudd. — En slik forvandling kan bare hjertet få i stand.

Kamerat, det nordisk-germanske blods seier i deg er denne tids mest oppmuntrende seierssignal for meg.

Olavskors

***

kjemp-for-norge

Europas skjebnetime: I dag avgjøres vårt folks framtid ute på slagmarken. Taper vi kampen vil vårt nordisk-germanske folk bli fortrengt og til slutt utryddet av den kriminelle internasjonale finansmafiaen og deres kjøpte statsledere.

卐 * 卐 * 卐

Reklamer