NSDAP

Statue_of_Liberty

Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartis program

 • Aftenposten_30.09.1932_Hitlers_programDAS_PROGRAMPunkt 1: Vi krever sammenslutning av alle tyskere til et Stor-Tyskland på grunnlag av folkenes rett til selvbestemmelse.
 • Punkt 2: Vi krever likeberettigelse for det tyske folk blant andre nasjoner, og opphevelse av fredstraktatene fra Versailles og St. Germain.
 • Punkt 3: Vi krever landområder og jord (kolonier) for å kunne ernære vårt folk og til bosetting av vårt befolkningsoverskudd.
 • NSDAP-ParteiabzeichenPunkt 4: Statsborger kan bare den være som er folkefelle. Folkefelle kan bare den være som er av tysk blod, uavhengig av trosbekjennelse. Ingen jøde kan derfor være folkefelle.
 • Punkt 5: Den som ikke er statsborger skal bare kunne oppholde seg i Tyskland som gjest, og må stå under fremmed lovgivning.
 • Punkt 6: Retten til å bestemme over statens ledelse og lover kan bare gjelde for statsborgere. Derfor krever vi at ethvert offentlig embede, likegyldig av hvilken art eller om det gjelder i riket, delstat eller fylke, bare skal kunne innehas av statsborgere. Vi vil bekjempe det korrumperende parlamentsvesen som bare besetter stillinger etter partifarge, uten å ta hensyn til den enkeltes karakter og evner.
 • «Et folk hjelper seg selv!»

  «Et folk hjelper seg selv!»

  Punkt 7: Vi krever at staten først og fremst skal forplikte seg til å sørge for statsborgernes arbeids- og levekår. Hvis det ikke er mulig å livnære statens samlede befolkning, så skal de personer som tilhører fremmede nasjoner (ikke-statsborgere) utvises fra riket.

 • Punkt 8: Enhver videre innvandring av ikke-tyskere skal opphøre. Vi krever at alle ikke-tyskere, som har innvandret til Tyskland siden 2. august 1914, straks skal tvinges til å forlate riket.
 • Punkt 9: Alle statsborgere må ha like rettigheter og plikter.
 • Punkt 10: Enhver statsborgers første plikt er å arbeide med kropp eller ånd. Den enkeltes virke må ikke skade allmennhetens interesser, men holdes innenfor samfunnets rammer og være til alles gavn.

ein_volk_ein_reichDerfor krever vi:

 • Punkt 11: Avskaffelse av alle inntekter generert uten arbeid og strev.

Avskaffelse av renteslaveriet.

 • Punkt 12: Med henblikk på det uhyrlige offer av materiell og blod som enhver krig krever av folket, må all personlig berikelse som følge av krig betegnes som en forbrytelse mot folket. Vi krever derfor absolutt inndragning av all krigsprofitt.
 • Punkt 13: Vi krever at alle nåværende monopoldannelser (truster) omgjøres til statseide selskaper.
 • drum_liste_1Punkt 14: Vi krever at en andel av overskuddet i storbedrifter tilfaller staten.
 • Punkt 15: Vi krever storstilt utbygging av eldreomsorgen.
 • Punkt 16: Vi krever at det etableres en sunn og varig middelstand, umiddelbar kommunalisering av de store varehus, samt rimelig utleie av næringslokaler til småbedrifter, og at disse begunstiges ved leveranser til stat, delstat, fylke og kommune.
 • Punkt 17: Vi krever en jordreform tilpasset våre nasjonale behov, og at det vedtas en lov for vederlagsfri ekspropriasjon av jord til allmennyttige formål. Avskaffelse av jordleie, og forhindring av enhver spekulasjon i eiendom.
 • KriegsgewinnlerPunkt 18: Vi krever hensynsløs kamp mot dem som ved sin virksomhet skader fellesskapets interesser. Usle forbrytere mot folket, ågerkarler, bolighaier, utsugere o.s.v., skal straffes med døden uten hensyn til religiøsitet eller rase.
 • Punkt 19: Vi krever at Romerretten, som kun tjener den materialistiske verdensorden, erstattes av en felles tysk folkerett.
 • Punkt 20: For å gjøre det mulig for enhver dyktig og flittig tysker å oppnå en høyere utdannelse, og dermed rykke inn i ledende stillinger, må staten sørge for en omfattende utbygging av hele vårt folkelige utdannelsessystem. Læreplanene ved alle våre utdanningsinstitusjoner må tilpasses kravene i det praktiske liv. Våre skolebarn må allerede fra tidlige alder tilegne seg forståelse for statstanken gjennom undervisningen. Vi krever at særlig begavede barn av fattige foreldre gis utdannelse på statens bekostning uten hensyn til foreldrenes stand eller yrke.
 • Dr._Paul_WolffPunkt 21: Staten skal sørge for å fremme folkehelsen gjennom et lovverk som støtter opp om vern av mor og barn og forbud mot ungdomsarbeid. Staten skal også legge forholdene til rette for folkeidrett gjennom turn og sportsplikt* (f.eks bedriftsidrett) og ved å støtte opp om og legge forholdene til rette for alle foreninger og lag som beskjeftiger seg med fysisk trening av vår ungdom.
 • Punkt 22: Vi krever avskaffelse av den vervede hær og at det i dens sted dannes en folkehær basert på allmenn verneplikt.
 • Punkt 23: Vi krever bekjempelse ved lov av den bevisste politisk løgn og dens utbredelse gjennom pressen. For å kunne danne en tysk presse krever vi at:

liste-2a) samtlige redaktører og medarbeidere i aviser, som utgis på tysk, må være folkefeller.
b) ikke-tyske aviser må ha statens uttrykkelige tillatelse for å kunne utgis. De får ikke trykkes på tysk.
c) enhver finansiell støtte til tyske aviser av ikke-tyskere vil bli forbudt ved lov. Avisforetaket som bryter dette forskrift vil bli nedlagt som straff og de skyldige ikke-tyskere vil bli øyeblikkelig utvist fra riket.
d) Aviser som skader samfunnet forbys. Vi forlanger lovbasert kamp mot en kunst- og litteraturretning som øver en nedbrytende innflytelse på vårt folkeliv, og avvikling av alle foranstaltninger som strider mot ovenstående krav.

 • Inge_Terboven_on_HitlerPunkt 24: Vi krever frihet for alle religiøse trosbekjennelser i staten, så vidt de ikke truer dens beståen eller strider mot den germanske rases anstendighets- og moralfølelse. Partiet som sådant står for en positiv kristendom, uten å binde seg til en bestemt bekjennelse. Det bekjemper den jøde-materialistiske ånd i oss og utenfor oss, og er overbevist om at en varig helbredelse av vårt folk bare kan komme innenfra på dette grunnlag.

Allmennytte foran Egennytte.

 • «Et hvert folk har rett til, ut fra egne forutsetninger, å skape sin egen skjebne.» Adolf Hitler.

  «Et hvert folk har rett til, ut
  fra egne forutsetninger, å skape
  sin egen skjebne.»
  Adolf Hitler.

  Punkt 25: For å gjennomføre alt dette krever vi: At det opprettes en sterk sentralmakt i riket. Ubetinget myndighet for det sentrale politiske parlament over hele riket og dets organisasjoner i alminnelighet. Dannelse av stands- og yrkeslaug som i gjerning skal sette rikets generelle utstedte lover ut i handling i de enkelte forbundsstater. Partiets fører lover, om nødvendig med livet som innsats, hensynsløst å gå inn for gjennomførelsen av de ovenstående punkter.

Vedtatt i München den 24. februar 1920.

George_Soros

Tillegg: I anledning av våre motstanderes løgnaktige tolkninger av N.S.D.A.P.s program punkt 17. er det nødvendig å fastslå følgende:

Da N.S.D.A.P. står på den private eiendoms grunn sier det seg selv at uttrykket «vederlagsfri ekspropriasjon» (unentgeltliche Enteignung) kun tar sikte på å åpne opp for lovlig adgang til (om nødvendig) å ekspropriere grunn som ble ervervet på urettmessig måte eller som ikke forvaltes i tråd med almenhetens beste. Dette er altså i første rekke rettet mot de jødiske eiendomsspekulasjon-selskaper.

 

Hitler_Signature.svgMünchen, 13. april 1928.

«I motgang som i medvind, i fengsel som i frihet, er jeg det Tyske rikes Fane tro til døden.» Adolf Hitler.

«I motgang som i medvind, i fengsel som i frihet, er jeg det Tyske rikes Fane tro til døden.» Adolf Hitler.

***

hitler_sognefjorden_1934

Norgesvennen Adolf beundrer de snedekte norske tinder fra dekket av den tunge krysseren Deutschland under sitt kortvarige norges-cruise, 10-14 april 1934.

Deutscher Adler

Fritt Folk, lørdag den 22. april 1939:

I anledning av Adolf Hitlers 50 års dag har Vidkun Quisling på Nasjonal Samlings og egne vegne sendt følgende telegram som vi gjengir i norsk oversettelse:

Fører og Rikskansler Adolf Hitler, Berlin.

Den nasjonale samlingsbevegelse i Norge og jeg personlig sender med den største høyaktelse Deres Exellense våre hjerteligste lykkeønskninger til 50 års dagen.

Vi hilser den tyske soldat og statsmann som med fullstendig oppofrelse av sin egen person har utrettet så meget godt og stort for sitt folk og fedreland, vårt germanske og nordiske frendefolk.

Vi takker helten som har reddet Europa fra bolsjevismen og jødeveldet, og som har kallt til nytt liv det nordiske blods og den nordiske ånds prinsipp, uten hvilket den europeiske civilisasjon ikke kan bestå. Vi håper at også vårt folk og de andre nordiske folk snarest ved egen kraft må bli gjenreist, og at alle germanske og nordiske folk vil forene seg i et fritt og sterkt stornordisk fredssamband for å verge våre felles hellige kulturverdier og gi Europa og verden orden, rettferd og fred.

Vidkun_Landsfaderen

VIDKUN QUISLING.

***

eikeløv

卐 * 卐 * 卐