Hva vil NS?

YggdrasilHva vil NASJONAL SAMLING?

 • hva_vil_nasjonal_samling For den som ærlig ønsker å vite hva Nasjonal Samling vil, gjelder det å være på vakt mot å la sine meninger bestemme av det motparten forteller om vår bevegelse.
 • Les derfor denne brosjyre, som i korte trekk angir program og retningslinjer for Nasjonal Samlings virksomhet.
 • Når hele den partipolitiske presse, partimaskineriene og deres ledere – fra det ytterste høyre til Moskvakommunistene – har sluttet EN SAMLET FRONT mot NS, så er det fordi alle disse partipolitiske partier representerer ideer og systemer som er foreldet og er gått i oppløsning, og fordi deres maktstilling hviler på det gamle forfallsystem, mens NS representerer den nye tid og en statsform som er i pakt med tiden og utviklingen.
 • Derfor den fanatiske forfølgelse og kompakte motstand fra alle det gamle systems bærere.

Nasjonal Samling er en bevegelse som kjemper for å virkeliggjøre en ny stats- og samfundsorden for det norske folket.

————————

Opplysningsskrift 102, 3. opplag – oktober 1940

Utgitt av NS Propagandaavdeling, Oslo

  ——————————

ns-ravn

Et folk har de ledere det fortjener

Dette er et ordtak som har slått til med ubønnhørlig sikkerhet i en rekke land i de siste år og som til slutt også Norge fikk erkjenne.

Det norske folk har blindt overlatt landets skjebne til hensynsløse og ukyndige maktpolitikere og korrupte strebere, for hvem deres egen stillinger og privilegier spilte en større rolle enn fedrelandets tarv. Og med den følge at vårt land på alle måter stod helt uforberedt i den veldige omveltningsprosess som foregår i Europa.

Antifaschistische-AktionDet norske folk lukket øynene for forfallet og utglidningen i vårt eget land, mens det viste en påfallende omsorg for andre folks ve og vel, for kinesere, etiopere, jøder, tsjekker, polakker o.s.v. Man så en aldri sviktende omsorg for åndsfrihet, sociale problemer, nasjonal selvstendighet, «demokrati» m.m.m. i andre land, samtidig som åndsterror, partidiktaturet, fagforeningstyranni og overgrep, forsvarsødeleggelse, korrupsjon og annen politisk svindel herjet. Når det gjaldt vårt eget land «interesserte man seg ikke for politikk».

vi_skal_seireHvor ofte ble ikke vi i Nasjonal Samling møtt med fraser om vårt «mønsterdemokrati», at vi levde i «Europas rolige hjørne», hvor verdensstormene ikke kunne nå oss, – og med påstanden om at vi «malte fanden på veggen», og at Nasjonal Samling og Quisling hadde borgerkrig «på hjernen» – mens utviklingen i hele verden tydelig pekte mot det store oppgjør som måtte komme og at nettopp Norden ville ligge i centrum av begivenhetene!

Men til tross for at det var som å rope i ørkenen har Nasjonal Samling i alle disse år fortsatt å rope sitt varsko til det norske folk: At vi måtte beskikke vårt hus, at vi måtte forberede oss militært, politisk og åndelig på å møte den kommende katastrofe.

– – –

Nasjonal Samling har i syv år ført en uavbrutt kamp for Norges nøytralitet og selvstendighet

Alt hva Quisling og Nasjonal Samling har fremholdt i disse år beviser at Nasjonal Samling har ført en fanatisk, aldri sviktende kamp for vår nøytralitet og vår selvstendighet. Og ikke bare for at vi med vakre ord og 17. mai-taler skulle prise vår selvstendighet, men med et effektivt forsvar og en framsynt utenrikspolitikk sikre vår fortsatte beståen som selvstendig nasjon i denne omveltningens tid.

Sovjet-NorgeUten opphør har Nasjonal Samling advart mot å sette vår frihet og selvstendighet på spill ved å overlate landets styre til en forsvarsfiendtlig regjering, som på sitt program har oppgivelse av vår suverenitet. I arbeiderpartiets program står tydelig at partiet kjemper for «et verdensforbund av socialistiske samfund» – hvilket ikke betyr annet enn Norges tilslutning til verdens forente sovjetrepublikker. (Det bekreftes også bl.a. av den kjensgjerning at det så sent som i 1939 – i det av arbeiderpartiet og Moskvakommunistene arrangerte felles 1. mai-tog – ble båret kjempeplakater av Stalin og Lenin gjennom Oslos gater. Slagord som «Fram for Sovjet-Norge», «Slå ring om Sovjet-Unionen» o.s.v. understreket også dette ønske om forening med det asiatiske kommunistvelde.)

8.april.1940Uten opphør har vi forlangt gjenopprettelsen av Norges nøytralitet ved utmeldelse av Folkeforbundet. Fordi dette etter 1934 var blitt en ensidig stormaktsallianse. Medlemskap i Folkeforbundet med dets bestemmelser om «kollektiv sikkerhet», gjennommarsj o.s.v. var uforenlig med nøytralitet (Det eneste land innen Folkeforbundet som fikk sin nøytralitet klart og formelt godkjent var Sveits.)

Gang på gang har vi fremholdt at Vestmaktene når tiden var inne, ville forsøke å presse oss til å oppfylle de skjebnesvangre folkeforbundsforpliktelser, som regjeringen hadde påtatt seg på vegne av det norske folk.

Når mr. Chamberlain i Underhuset 2. mai 1940 (iflg. Reuter) kunne uttale:

«For en måneds tid siden (altså en uke før den tyske invasjon) ble det besluttet at visse styrker skulle holdes parat til å besette norske havnebyer på vestkysten. Det norske felttog ble åpnet 7. april. Den kveld gikk hovedflåten og en kryssereskadre fra Scapa Flow og Rosyth. 8. april gikk 1. kryssereskadre for å delta i operasjonene.»

Englands-forbrytelseså viser det seg at de regnet med Norge som Folkeforbundsmedlem, og med god grunn gikk ut fra at det ikke ville bli gjort motstand. Nøytralitetsbruddet i Jøssingfjord var en prøveballong for å se hvordan Norge reagerte. Likeså mineutlegningen på vestkysten.

Og England kunne være fornøyd.

Det ble ikke løsnet et skudd som svar på disse grove og fornærmelige krenkelser av et lite lands nøytralitet – angivelig fordi overmakten var for stor! Regjeringen gjorde intet for å forsvare vår nøytralitet, som den hadde plikt til. Den bare avventet Englands komme.

Da Tyskland natten til 9. april besatte vårt land, kunne det således komme med folkeretten i sin hånd for å hindre den engelske invasjon, som vi selv ikke gjorde noe for å stoppe. Tvertimot, alt var tilrettelagt for den engelsk landgang.

NRK-9.april.1940Etter som tiden nærmet seg for den engelske aksjon og krigsfaren øket, gikk marxistregjeringen så sent som i mars til å redusere vaktstyrkene ved våre

kystbefestninger, på Agdenes således fra 900 til 300 mann, andre steder forholdsvis enda mer. Og dette til tross for at engelske og franske politiske ledere stadig og åpent uttalte at de ikke lenger ville tillate Norge å holde seg utenfor krigen, og at det hadde moralsk plikt til å kjempe på de alliertes side. Tross alle advarsler unnlot regjeringen å øke vaktholdet, og tross de innstendigste henstillinger fra militære chefer nektet regjeringen å mobilisere, – så det ikke skulle bli gjort vanskeligheter når englenderne kom. Marinen ble nektet å legge ut minene. Ved Oscarsborg ble de som var lagt ut, tatt opp! Her benyttes dessuten sikteminer, som krever den største nøyaktighet. Minene kan overhodet ikke legges ut på kortere tid enn 14 dager. En del båter som på eget initiativ gikk ut 8. mars for å legge minene ut, ble øyeblikkelig kaldt tilbake.

Nygaardsvoldregjeringen arbeidet hele tiden i forståelse med England for «ikke å stelle oss slik at vi kom inn på feil side», som herr Koth så åpenhjertig uttalte 2. mars.

FalkenhorstEtter at hele forsvaret på denne måte var svekket for at englenderne skulle slippe lett inn, kom den tyske besettelse.

den_norske_regjerings_fluktMed den årelange ødeleggelse av forsvaret og den gjennomførte sabotasje i disse kritiske måneder, stod vårt land da totalt uforberedt på krig. Soldatene manglet alt, fra øvelse til våpen, mat og ledelse. Mens det het at overmakten var for stor til at vi kunne ta igjen mot de engelske nøytralitetskrenkelser, var forsvaret nå plutselig sterkt nok til å erklære Tyskland krig. Mot Tyskland kunne man mobilisere, selv etter at depotene var tatt og landet allerede besatt, til og med av den sterkeste krigsmakt verden har sett.

Og så ble der – for å dekke det sorteste forræderi i vår historie – spredt ut alle rykter om at den tyske besettelse skyldtes forræderi fra norske offiserer og soldater, og Nasjonal Samling.

Men vi vil nok spørre hvem som er forrædere, de som har ført landet ut i dette kaos, eller de som i farens stund søkte å redde det som kunne reddes?

Stortinget-LondonAt de flyktede statsmyndigheter førte en politikk som var stikk i strid med det norske folks uttrykkelige ønske om nøytralitet, fremgår også med forferdende klarhet av den meddelelse oberst Sundlo ga i sin kringkastingstale 2. juli:

«Kl. 10 mandag aften (8. april) ble jeg ringt fra divisjonskontoret i Harstad og fikk følgende underretning: Det er innløpet melding fra sendemann Colban i London om at tyske og engelske sjøstridskrefter befinner seg i Nordsjøen på vei nordover. De kan ventes til Ofoten ved midnattstid. DER SKAL SKYTES PÅ TYSKERNE, MEN IKKE PÅ ENGELSKMENNENE!»

Flyktningen Hambro i utlendighet.

Flyktningen C. J. Hambro.

Dette ble bekreftet av selveste hr. C. J. Hambro i et intervju i «New York Times». For å undskylde fiaskoen overfor demokratene i Amerika, fortalte han, at når tyskerne kunne slippe så lett inn, var det fordi det var så usiktbart vær denne skjebnesvangre natt, at man på kystbefestningene ikke kunne se at det var tyske skib som kom! Man gikk simpelthen ut fra at det var våre «venner» englenderne.

H7Det er disse ansvarsløse korridorpolitikere og deres forbryterske spill med vårt lands skjebne som har skylden for den ydmykende stilling vårt fedreland er kommet i, og ikke vi i Nasjonal Samling som den hele tid har kjempet mot denne katastrofepolitikk.

Med utallige demonstrasjoner, foredrag, løpesedler, brosjyrer og aviser har Nasjonal Samling i disse år henvendt seg til det norske folk, til storting, regjering og Kongen angående disse for vår selvstendighet så vitale spørsmål.

Quisling-Youngstorvet (1936)

At disse folk lot alle våre henvendelser bli «henlagt» – det forstår vi bedre idag enn noensinne, da spillet med England er blitt åpenbart for alle.

hjelpen_fra_england– – –

Vidkun Quislings kamp for vår nasjonale selvstendighet

nansenOM_AT_BEBODDE_VERDENER_FINNES_UTENOM_JORDEN-1929Nasjonal Samlings fører Vidkun Quisling har siden sin tilbakekomst fra et 12-årig opphold i Russland i 1930 uten opphør advart det norske folk mot den bolsjevikiske fare, som han har bedre forutsetninger for å kjenne enn noen annen nordmann. Bolsjevikenes innfall i Finnland viser hvilken trussel de røde horder er mot civilisasjonen og hvilken overhengende fare vårt land i årevis har svevet i. På samme måte som marxist-regjeringen senere viste seg villig til å selge Norge til England, var den dengang villig til å selge landet til Sovjet-Russland. Hvilket for øvrig ikke er et så stort sprang som mange tror, fordi det er jødene som regjerer England og jødene som hersker i USSR.

FRIDTJOF_NANSEN

«Jeg er ikke politiker og duger heller ikke til det, men fordi jeg ikke tilhører noe parti kan jeg kanskje med litt mindre partibundne øyne enn mange se på det som foregår. Og jeg vil da si dere, at efter min overbevisning er det parti-politikken som er blitt en fare i Norge i dette øyeblikk; den er ikke naturlig og sund lenger; den har ikke fulgt med tiden og har ikke livets rett.
Parti-gjerdene er råtne!»
Fridtjof Nansen, Fedrelandslagets stevne, 26. august 1928.

sitat_ NS månedshefte april 1945_side-86

Fridtjof_Nansen_navntrekk

– – –

Så tidlig som i 1931 gikk Quisling til dannelse av Nordisk Folkereisning

Nordisk_folkereisning-1931hvis program i store trekk senere dannet grunnlaget for Nasjonal Samlings program. Det heter i redegjørelsen for Nordisk Folkereisning:

Vårt politiske syn og vårt politiske verk må bygges på og fylles av det sanne nasjonale og at et dypt og moralsk livssyn, den må likesom bolsjevismen være en politisk-religiøs bevegelse. Og det må være en folkereisning. Det er fra folket omveltningen må komme, bryte fram av hele folkets sjel, som finner seg selv igjen, frir seg fra synkvervingen, og endelig, når det røyner på som mest, husker at over de enkelte partier står det øverste av alt: Hele folket.

Da Quisling i 1932 ble anmodet om å gå inn i bonderegjeringen som forsvarsminister, ble dog Nordisk Folkereisning stillet i bero. Istedet søkte Quisling å få Bondepartiet til å gå inn for tidens nye idéer og tanker, men forgjeves.

– – –

Quislings tale i Stortinget 7. april 1932

Tranmæl-Trotski-TorpSå kom Quislings store tale i Stortinget 7. april 1932. Aldri er i tingets sal holdt en tale som har vakt slik gjenklang fra landsende til landsende. For første gang ble fremlagt beviser som til overflod bekreftet at ledende menn i den norske arbeiderbevegelse drev landsforrædersk og høyforrædersk virksomhet, at de med et helt nett av organisasjoner arbeidet for innførelse av det sovjet-russiske system i vårt land og for Norges tilslutning til sovjet-republikkene i øst. Således ble også fremlagt beviser for at Menstadopptøyene var et fra Moskva organisert forsøk på å lage borgerkrig i Norge. Det var meningen at streiken skulle utvikles til væbnet opprør i en rekke byer og derfra føre til almindelig opprørstilstand og etablering av sovjetter over hele Norge.

Stortinget måtte med ⅔ flertall medgi at det var ført fullgyldige beviser for dette landsforræderske og høyforræderske undergravningsarbeide. (Stortingsdokument nr. 8– Quisling-saken 1932.)

Allikevel opplevde man det uhørte, at statsmaktene intet foretok seg mot folk som bevislig stod i en annen makts tjeneste og tok imot penger derfra for å lage borgerkrig i Norge.

Tranmæl-1937

Marxisme i praksis er ikke annet enn en kvasi-religiøs og materialistisk sekt fylt med massesuggesjon, hat og løgnpropaganda, men fremfor alt HAT og fysisk (såvel som psykisk) VOLD mot ALLE som ikke lar seg innordne (eller bestikke) av den falske arbeiderbevegelsens stadig mer retarde krav og paroler om «likhet, frihet og brorskap» i solidarisk elendighet med «alle verdens nasjoner». Marxistene tjener kun som de nyttige og brutale vaktbikkjene til finansmafiaen og understøttes derfor også av disse rent økonomisk (slik som under deres nylige «arbeider-revolusjon» i Russland). Kun i et sykt og gjennomkorrupt legeme styrt av undermålere med mer eller mindre sadistiske og psykopate-trekk kan den mektige finansmafiaen tjene seg opp sine enorme summer av gjelds- og blodpenger på hele menneskehetens bekostning. Det eneste som står i veien for den kriminelle finansmafiaens mørke ambisjoner om totalt verdensherredømme er idag det framvoksende forbundet av nasjonale regjeringer i et nyordnet Europa styrt av faglig kompetente og moralske mennesker på grunnlag av et reelt nasjonalt folkestyre hvor ekte arbeiderbevegelser garanterer for menneskenes frihet fra både liberalistisk finansterror og marxistisk meningstyranni.

Tvertimot lot de det landsforræderske undergravningsarbeide fortsette i stigende målestokk, ja, de overga til og med regjeringsmakten til det parti, hvis ledere Stortingets flertall selv hadde vært med på å stemple som landsforrædere.

sovjethammeren– – –

Bakvaskelsen av Quisling

På den annen side ble det for å dekke over disse kriminelle forsømmelser – både fra borgerlig og marxistisk leir – igangsatt en landsomfattende bakvaskelsespropaganda mot den mann som hadde avslørt disse forhold.

QuislingTaktikken var ganske enkelt den: at når det ikke hadde lyktes å forhindre avsløringene, så måtte man sørge for å ødelegge Quisling i det almindelige omdømme og undergrave hans posisjon, slik at det skulle bli umulig for ham å vinne tiltro hos det norske folk i fremtiden. Og denne bakvaskelse ble så igangsatt i en målestokk og med en lurvethet som savner sidestykke i vår politiske historie. Alt sammen iscenesatt utelukkende for å avsvekke og tilsløre de graverende forhold Quisling hadde fremlagt beviser for, og for å hindre at Quisling som en ubestikkelig og ærlig nordmann skulle få noen innflytelse på Statens styre.

nansenhjelpenSlik ble det norske folk skruppelløst ført bak lyset og bedradd av dem som skulle stå vakt om konstitusjonen og vårt lands sikkerhet.

statskuppet 22. april 1938Det er disse folk som har den utrolige freidighet gjennom Londonkringkasteren og den hjemlige hviskepropaganda å slynge ut beskyldninger om «Landsforræderi» om dem som i årevis har ofret alt for å søke å redde Norge fra følgene av deres korrupte vanstyre.

 Ifølge eksil-regjeringen i London er alle nordmenn som skrev under på dette freds-oppropet landsforrædere.

Ifølge eksil-regjeringen i London er alle nordmenn som skrev under på dette freds-oppropet landsforrædere.

Men man må nok spørre om hvem der 9. april og senere handlet som ansvarlige og fedrelandssinnede nordmenn, de som begrenset ulykken og erklærte seg villig til å se en jernhard virkelighet i øynene og ta følgene av den, eller de som uten tanke på annet enn først å bringe seg selv i sikkerhet, – jaget norsk ungdom ut som kanonføde for den tyske krigsmaskin og hisset til de vanvittige ødeleggelser av vårt land.

Hvem var det som lokket de norske soldater til å holde ut med løfter om Englands ustanselige «hjelp»?

Hvem var det som stadighet sendte ut de falske meldinger om at så og så mange engelske soldater var like rundt svingen, på ilmarsj for å komme de norske tropper til unnsetning, så snart det norske befal viste tendens til å stanse den ulike kamp og spare nordmenns liv?

Biskop Bergrav på ski i Nordmarka for å be norsk ungdom om å legge ned våpnene i aprildagen 1940.

Biskop Bergrav på ski i Nordmarka for å be norsk ungdom om å legge ned våpnene i aprildagene 1940.

Hvem sendte ut løgnmeldingene over kringkasterne i Stockholm, London og Paris om de veldige engelske seire i Norge?

Hvem hisset det norske folk opp til det rene hysteri som følge av de falske engelske seiersmeldinger?

Hvem er landsforrædere andre enn de som har alt dette uskyldige blod på sin samvittighet og bare tenkte på å redde seg selv?

Forræderiet ble fullbyrdet da de flyktende statsmyndigheter tvangsskibet norske soldater til England for at de skulle kjempe videre «på andre fronter» for det engelske demokrati, på dets vei mot undergangen.

Winston Churchills sanne ansikt.

Winston Churchills sanne ansikt.

På nytt viste de sitt forbryterske sinnelag da de gjennom London-kringkasteren i juli meddelte at iflg. en forordning av «regjeringen» skal alle nordmenn i utlandet tvinges til å kjempe for det engelske pengevelde.

Når historiens dom engang kommer, så er det ikke Vidkun Quisling og Nasjonal Samling som blir stående som de skyldige, men de som ved sin ansvarsløse politikk bragte landet ut i katastrofen, som lot seg bruke som håndlangere for fremmede makters interesser.

– – –

ns-våpenskiold

Nasjonal Samling

Ullern_høyere_skoleDa det hadde vist seg umulig å få Bondepartiet til å gå inn for en nyorientering, besluttet Quisling å gå til dannelse av

NASJONAL SAMLING

SOM BLE STIFTET 17. MAI 1933.

Nasjonal Samling deltok for første gang i valget høsten samme år og oppnådde – tross den uhørte agitasjon som satte inn mot oss – å få 27 850 stemmer. (Til sammenligning kan anføres at Det norske Arbeiderparti første gang det deltok i stortingsvalg fikk noen få hundre stemmer.)

Dette ble av våre motstandere slått opp som et kolossalt nederlag, men med en rettferdig valgordning skulle vi dog etter dette stemmetall ha hatt 3 – 4 representanter i Stortinget.

valgprogram-1933

Bergen-1934

Vidkun Quisling under en tale i Bergen 1934.

– – –

valgterror

Valgterror

sitat_Boken_om_Quisling_side_53I 1936 deltok Nasjonal Samling for annen gang i stortingsvalgkampen. De metoder og midler som da av den samlede presse og deres partiapparater ble brukt for å hindre det norske folk fra å stemme på Nasjonal Samling er også ganske enestående. Det er nok å minne om den sjofle og ulovlige trafikk som ble brukt på selve valgdagen, idet man tok et særlig uheldig resultat fra et enkelt distrikt og utbasunerte i Kringkastingen og gjennom høyttalere foran valglokalene for å skremme folk fra å stemme på Nasjonal Samling. Til og med blant våre egne medlemmer ble derved skapt slik panikk, at enkelte i angst for et marxistisk flertall sammen med tusener av andre gikk hen og stemte mot sin egen overbevisning. En ganske uhørt valgterror og et merkelig «demokrati».

marxist_terrorTil tross herfor fikk Nasjonal Samling ved dette valg rundt 27 000 stemmer, hvilket skulle tilsvare minst tre representanter hvis valgordningen hadde vært det den gir seg ut for, nemlig demokratisk. (Til sammenligning kan nevnes at den nasjonale reisning i Danmark ved siste valg – i 1939 – fikk vel 30 000 stemmer og dermed tre representanter i nasjonalforsamlingen. Dette resultatet ble innen alle leire slått opp som en sensasjonell seier.)

Etter 1936 arbeidet Nasjonal Samling ufortrødent videre, under en lammende fortielses-taktikk, idet parolen om at Nasjonal Samling skulle erklæres som død og ferdig, lydig ble fulgt av hele landets presse. Det forhindret ikke at der – tross en del frafall innen Nasjonal Samling, vesentlig på grunn av selvoppgivelse og motløshet – var en utholdende kjerne som den hele tid fortsatte en kompromisløs kamp mot oppløsningen og forfallet, og for den nasjonale gjenreisning.

Karikatur fra Nasjonal Samling, nr. 28, 1934– – –

Det norske folks øyne åpnes

Corneliussen-1940verdensrevolusjonenEtter bolsjevikenes overfall på Finnland i desember 1939 synes det endelig som om det norske folk begynte å forstå alvoret. I løpet av noen uker lå det bolsjevikiske terrorsystem blottlagt for all verden, selv om de færreste enda aner den avgrunn av grusomhet og umenneskelighet som skjuler seg bak det system, som Det norske Arbeiderpartis og Norges kommunistiske partis ledere i over en menneskealder under verdensrevolusjonens blodige faner og symboler har arbeidet for å lure inn på det norske folk, og som de enda ikke har oppgitt. I over tyve år er den bolsjevikiske slavestat holdt opp for de norske arbeidere som det «socialistiske paradis». I tyve år er det lykkes å holde det bedrag vedlike, at Sovjetunionen er arbeider- og bondestaten, hvor folket selv hersker. I tyve år er det lykkes å skjule for det norske folk at det er jødene som hersker i Sovjet-Russland, at det statskapitalistiske system – «socialismen», etter jøden Karl Marx’ oppskrift – er den forferdeligste form for utbytning av menneskene som historien kjenner.

Norge-for-trotskyIkke minst i arbeidermassene begynte det å demre en forståelse av at de hadde vært utsatt for et fryktelig bedrag. Alt de hadde trodd på i tyve år falt i grus, alle illusjoner om den røde socialisme brast. Selvoppgivelse og motløshet bredte seg i rekkene, og en gjærende uro og misnøye var i anmarsj – da krisen ble akutt ved den tyske invasjon 9. april.

Da Olav den Hellige kristnet Norge kjempet også datidens Nessekonger og Nygaardsvolder for sine avguder. En av dem – Dale-Gudbrand – bar ut på tunet avguden Tor. Om ham heter det i Snorre at også han hadde hammer i hånden, var stor av vekst og hul inni; det skortet ikke på gull og sølv utenpå, og han fikk 4 leiver brød hver dag og dertil kjøtt. Men Olavs hirdmann knuste gudebildet, det falt i knas, og det fløy ut mus så store som katter, og firfirsler og ormer.

Slik er det også gått med det marxistiske gudebildet, som de forræderske ledere en menneskealder har holdt opp for de norske arbeidere, og som endel av dem fremdeles prøver å holde liv i. Men det er ingen som helst grunn for arbeiderne til å føle mismot fordi om det marxistiske bedrag er avslørt. Tvertimot.

Nå ligger veien åpen for en

VIRKELIG ARBEIDERREISNING I NORGEVi_bygger_det_nye_Norge

Den nye arbeiderreisning som bygger videre på den norske arbeiderreisningens opprinnelige idealer og marsjerer fram – ikke under blodrøde, jødiske symboler og borgerkrigshymner – men under det urgamle nordiske symbol SOLKORSET i de gamle norske farver rødt og gult – med den åpne hånds hilsen, som er en gammel norsk hilsemåte, istedetfor Moskvas knyttede borgerkrigsneve, for å skape en reisning av hele det norske folk – ikke bare én klasse. Vi går med stormskritt mot socialismen – den NASJONALE SOCIALISME, som betyr

SOCIAL RETTFERD FOR ALLE NORDMENN!

jentehirden_1941

«Ned med Federal Bank Reserves totalitære ambisjoner om verdensherredømme.
– Ja til nasjonalt folkestyre og vår rett til å verne om vår egenart i et fritt Europa!»

– – –

Kommunisme – jødedom – kapitalisme–
er ett og det samme.

Jew holds both puppets in his hands

Irene SverdDet fortoner seg for mange som en selvmotsigelse at den jødiske storfinans og forkjemperne for kommunismen – et system som bygger på AVSKAFFELSE AV EIENDOMSRETTEN – arbeider sammen. I virkeligheten er det en meget nøye sammenheng. Et brev som i sin tid er funnet (og gjengitt i Revue Paris 35, 11 s. 574) gir imidlertid i et lite nøtteskall forklaringen på denne tilsynelatende selvmotsigelse. Brevet er skrevet av en jøde: Baruch Levy til en jøde: Karl Marx, og det heter der:

kaufman«Det jødiske folk vil som helhet være sin egen Messias. Det vil oppnå sitt herredømme over verden ved raseblanding mellom andre folk, ved opphevelse av landegrensene, ved ødeleggelse av monarkiet, som er individualismens støtte, og ved opprettelse av en verdensrepublikk, i hvilken jødene vil inneha de borgerlige rettigheter.

I denne nye verdensordning vil Israels sønner som er spredt over hele verden, bringe arbeidermassene under sin ledelse. Styret over de forskjellige folk som skal danne verdensrepublikken, vil ved proletariatets seier uten særlig vanskelighet falle i hendene på jødene.

Coudenhove_praktischer_idealismus-1925Privateiendommen vil da gjennom de jødiske makthavere bli avskaffet, og all eiendom tilfalle staten og forvaltes av de jødiske herskere.

Således vil forjettelsen i Talmud skje fyldest, og jødene, når Messias’ tid er inne, komme i besiddelse av makten over all jordens eiendom.»

I et opprop fra den berømte franske krigsminister, høygradsfrimurer og jøde Cremieux til sine stammefrender i anledning stiftelsen av det jødiske kampforbund

ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE

i 1860 heter det også blandt annet:tilintetgjørelse

«Den dag er ikke lenger fjern da alle rikdommer, alle skatter på jorden skal bli Israels barns eiendom.»

Derfor arbeider den internasjonale jødedom på to fløyer, på den

venstre fløy finner vi både den «reformistiske» marxisme SOCIAL-DEMOKRATIET og den revolusjonære: KOMMUNISMEN

 Planene for den totale tilintetgjørelsen av Tyskland tegnet inn på kartet.

Planene for den totale tilintetgjørelsen av Tyskland tegnet inn på kartet.

og på den høyre fløy den internasjonale finanskapital, det

internasjonale frimureri og de jødiske kamporganisasjoner, dels åpenlyse jødiske organisasjoner som Alliance Israelite Universelle, LICA (den internasjonale liga mot anti-semitisme) Jewish Agency, Jødenes Kahal m.m., dels utallige såkalte dekk-organisasjoner.

AVSKAFFELSE AV EIENDOMSRETTEN betyr intet annet enn overføring av all folkets eiendom til staten, og i den kommunistiske stat sørger så jødene for å få makten slik som i Sovjetunionen.

kulturmarxisterAt jødene står bak kommunismen bekreftes også av den kjensgjerning at det er den jødiske rabbinersønn Karl Marx som i «Kapitalen» og Det kommunistiske Manifest har utformet de marxistiske teser, likesom alle de fire marxistiske internasjonaler er skapt og ledet av jøder, og jødene – som selv sjelden eller aldri er arbeidere – inntar en dominerende stilling i alle lands marxistiske arbeiderbevegelser. Det var også de store jødiske finansdynastier Schiff, Breitung, Guggenheim, Warburg, Kuhn, Loeb & Co. m.fl. som finansierte bolsjevikrevolusjonen i Russland i 1917. Dette samarbeide bak kulissene mellom plutokratene – pengemaktens menn – og de såkalte «arbeiderledere» gir også forklaringen på det for mange så uforståelige faktum, at Det norske Arbeiderpartis ledere etter Sovjetsamveldets overfall på Finnland gikk inn for det kapitalistiske, av jøder dominerte, ENGLAND!

Her sees en tysk og to russiske plakater som gir oss en kort oppsummering av Churchills totale utryddelseskrig mot vår europeiske sivilisasjon og kultur samt hvilken utsikter våre etterkommere kan belage seg på om finansmafiaen skulle vinne.

En tysk og to russiske plakater gir oss her en kort oppsummering av Churchills totale utryddelseskrig mot europeisk kultur og sivilisasjon – samt hvilken utsikter våre etterkommere kan belage seg på om finansmafiaen makter å «frigjøre Europa».

Det liberalistiske system

For_eller_mot_bolsjevismenOgså liberalismen (det borgerlige system, «finansdemokratiet») er en jødisk idé. Det tillater en ubegrenset spekulasjon og en omfattende privatkapitalistisk utbytning. Det er nettopp dette system som har gjort det mulig å samle det meste av verdens gull på noen få hender og etablere det anonyme, overstatlige pengevelde, som holder verden i en tilstand av permanent uro og krig. Liberalismen er dertil en oppløsende idé som bringer samfundene i forfall og baner veien for det endelige mål: Statskapitalismen og jødenes verdensherredømme.

Jødene sier selv om dette system:

«Da vi innpodet liberalismens gift i statenes organisme, var det et angrep på deres politiske sundhet. De sykner hen i en dødelig sykdom «blodforgiftning». Det står bare tilbake å avvente slutten på deres dødskamp.»

Winston_Churchill_january_20._1940Således er både liberalismen (det borgerlige systemet) og marxismen to forskjellige utformninger av det samme kapitalistiske system. Dette bekreftes igjen av det faktum at den borgerlige og marxistiske partiklikk danner én front i bekjempelsen av den bevegelse som vil avskaffe disse internasjonale utbyttersystemer og fri vårt land og vårt folk fra den internasjonale finansmakts kvelertak.

Da det gjaldt å bevare det gamle system i Norge inngikk de 4 «store» partiene Arbeiderpartiet, Bondepartiet, Venstre og Høire et forbund og dannet en samlet front mot den nye tid og en ny ordning.

Hva krigen gjelder

Winston Churchills nye marxist-venn (som han glemte å erklære krig da han "frigjorde" Polen fra øst) kjemper visst merkelig nok for den samme "friheten" som det "demokratiske" England i denne tofronts krigen mot Europa.

Churchills nye venn (som han allierte seg med etter at Polen var knust fra øst) kjemper merkelig nok for den samme «friheten» som de vestlige «demokratiene».

Den krig England og Frankrike 3. september 1939 erklærte Tyskland, er ikke en krig for demokrati mot diktatur, – for de små nasjoners frihet, for menneskerettigheter, kultur og civilisasjon. I så fall måtte England forlengst ha innført demokratiet i sitt eget imperium. Det måtte straks ha erklært også Sovjetsamveldet krig etter innmarsjen i Polen og etter overfallet på Finnland, det måtte ha gitt Irland og India selvstyre, holdt sitt løfte fra forrige krig til araberne, og kanskje ikke minst: det måtte ha skaffet sine egne fattige almindelige menneskerettigheter og mere social rettferd.

Nei, denne krig er finansdynastienes siste desperate forsøk på å opprettholde et gammelt utbytter- og spekulasjonssystem, som gjør det mulig å samle verdens rikdommer og makt på noen få hender. Den berømte tyske jøde høygradsfrimurer Walther Rathenau uttalte i sin tid

NWOat verden regjeres av tre hundre menn, av hvilken enhver kjenner enhver. De leder kontinentets økonomiske tilskikkelser og velger seg etterfølgere blandt sine omgivelser.

mot_bolsjevismeDet er mot denne internasjonale sammensvergelse at folkene reiser seg. Tre store stater i Europa har fridd seg fra dette gylne kvelertak. I disse land vil ikke folkene lenger være slaver av den internasjonale spekulasjons- og rustningskapital, som er blitt fet og rik på krig og revolusjon, på menneskenes ulykker.

Uten gull er disse stater gjenreist og bygget opp. De har gjort seg uavhengig av gullets fyrster.

Det er angsten for at flere land skal følge deres eksempel, som drev de to store finansdemokratier til å erklære Tyskland krig.

Major_Arne_TellefsenSelv om situasjonen ofte kan synes broket og uklar, så er det en ting man derfor alltid må ha klart for seg: at de totalitære stater har fridd seg dra den internasjonale jødedoms hegemoni, mens jødene fremdeles dominerer i de store demokratier. Såvel England som U.S.A. og delvis enda Frankrike, er fullstendig behersket av den internasjonale jødedom og det internasjonale frimureri. Samtidig som hele verdenspressen, de store nyhets- og telegrambyråer utenfor de totalitære stater eies eller kontrolleres av jødefinansen.

Fremstående jødiske ledere og store jødeaviser har da også gang på gang erklært at denne krig er

«JØDENES KRIG».jødenes-krig

JØDENES HEVNKRIG MOT TYSKLAND

Penger er makt i de demokratiske samfund, og når 90 procent av verdens gull og pressen sitter på noen få hender, så forstår man hvordan det kan gå til, at en liten klikk av samvittighetsløse forbrytere i generasjon etter generasjon kan hisse de ikke-jødiske folk mot hverandre og holde verden i en evig krigstilstand og uro, fordi de øker sin makt og tjener sine veldige formuer ved krig og kommunisme, og fordi jødene tror seg utsett til å være «Guds eneste eiendomsfolk».

– – –

Alle Quislings advarsler er slått til

norges_nyreisingAlle Nasjonal Samlings brosjyrer, skrifter og aviser kan for all fremtid bekrefte at vi alltid har holdt en klar og kompromissløs linje i vår kamp for det norske folks nasjonale gjenreisning og frigjørelse fra de ødeleggende internasjonale krefter. Ingen har kjempet med større utholdenhet og fanatisme for å redde og bevare Norges selvstendighet og frihet.

Alt hva Vidkun Quisling har advart mot og forutsagt i disse år har vist seg å slå til med uhyggelig sikkerhet. Mens på den annen side, de folk som har ført an i bakvaskelsen og mistenkeliggjørelsen av Quisling og Nasjonal Samling – og som har hatt ansvaret for landets ve og vel i disse skjebnesvangre år, ikke har gjort annet enn feilgrep på feilgrep. Og som en passende avslutning på sin landsskadelige virksomhet har de den freidighet å gi Nasjonal Samling skylden for katastrofen.

plakatavisen_1936Men det er de folk som lot vårt forsvar ødelegge og forfalle, som tillot svindel og korrupsjon å bre seg som sopp i samfundsmaskineriet, som sjaltet ut all sakkyndighet i forvaltningen og anbragte partifeller i alle ombud, pantsatte landet til den internasjonale storfinans, – bragte kapitalismen inn i bondestanden og gjorde den rotløs, – som tillot profesjonelle moralnedbrytere, – emigrantjøder og andre revolusjonsagenter (fra Trotsky til Støstad, Madsen, Tranmæl og Henry W. Kristiansen, Karl Evang, Max Hodan, Wilh. Reich), pasifister og forsvarsnihilister å ødelegge folkets moralske motstandskraft, undergrave dets æresfølelse, fedrelandskjærlighet og selvoppholdelsesdriften – det er disse folk som er landsforrædere.

Frihetskampen_9.januar-1936

– – –

Tiden krever en ny statsform

Men det er ikke bare udugelige og korrupte ledere som er skyld i den ydmykende stilling vårt land er kommet i. Det er selve systemet som er grunnondet.

Med_QuislingDet borgerlig-kapitalistiske system «demokratiet», infisert av hel- og halvmarxisme. Et system som naturnødvendig utvikler korrupsjon og ansvarsløshet. Et system som bringer middelmådigheter og undermålere opp i statens høyeste stillinger – utmanøvrerer fagkunnskapen og ansvaret og bringer samfundene i oppløsning. Det som skjedde 9. april var ingen tilfeldighet. Det var resultatet av årelangt vanstyre, resultatet av blindt å la Norges livsinteresser ivaretas av skruppelløse strebere og notoriske landsforrædere og agenter for fremmede interesser.

Det er vel ingen som ikke nå innser at vårt land var sunket dypt i forfallet, og at der måtte komme en katastrofe før eller senere. Det er også flere og flere som innser at vi ikke kan redde oss ut av den nåværende stilling ved å klamre oss til de gamle systemer og få tilbake dets kompromitterte ledere.

bryt-lenkenEn nyordning av hele samfundet i pakt med utviklingen og tidens krav – slik som vi har utformet det i Nasjonal Samlings program – er den eneste mulige redning for gjenreisning av landet fra kaos og gjenopprettelse av vår selvstendighet.

Bare en statsform som kan bringe de beste til å lede, avskaffe de usaklige og anonyme flertallsavstemninger og tillate personlige avgjørelser under fullt ansvar, – kan skape orden i kaos, gjenreise landet fra forfallet og utnytte alle dets muligheter. Det er ansvars- eller førerprinsippet, som ikke har noe med «diktatur» å gjøre, men er et gammelt nordisk prinsipp, i motsetning til den naturstridige jødiske idé om uansvarlige og usaklige flertallsavgjørelser. Det system som nettopp gjorde det mulig for jødene og deres håndlangere å erobre sin unormale maktstilling og vedlikeholde den organiserte utplyndring av verdens folk.

Velferdsstaten

Hvordan avskaffe klassekampen?

samholdskraftÅ avskaffe klassekampen som sliter samfundene i stykker og deler folkene i to stridende leire, kan ikke som så mange tror, skje bare ved å appellere til fordragelighet. Enda mindre ved å avskaffe arbeidernes organisasjoner, – eller ved å danne en «borgerlig samling» mot arbeiderne (som f.eks. Fedrelandlaget).

Grunnlaget for forsoning mellom «klassene» må være en omorganisering av hele næringslivet ved at man forlater selve klassekamp-prinsippet. Alle de gamle partipolitiske partier i Norge hadde imidlertid godkjent dette prinsipp, med Arbeidsgiverforeningen og lockout-midlet på den ene side og arbeiderorganisasjonene med streike-midlet på den annen.

Litt sunt kroppsarbeid har alle godt av. Hos gutta i Arbeidstjenesten fins ikke noen kunstige "klasseinndelinger". Her står nordmenn skulder ved skulder og hjelper hverandre!

Litt sunt kroppsarbeid har alle bare godt av. Hos gutta i Arbeidstjenesten fins det ikke noen kunstige «klasseinndelinger». Her står nordmenn skulder ved skulder og hjelper hverandre!

Nasjonal_Samlings_ArbeidstjenesteMen det er denne horisontale klassebetonte inndeling av næringslivet som må opgis. Det splitter folket i to mot hverandre kjempende leire, i arbeidsgivere og lønnsmottagere. Det skaper «klassefølelse», det setter ondt blod mellom alle nordmenn. Det utarmer landet, holder klassekampen vedlike og baner vei for kaos og borgerkrig.

FedrelandslagetI stedet må innføres en vertikal organisering basert på samarbeide, slik at arbeidere, funksjonærer og arbeidsgivere organiseres sammen innen hver sin bedrift og branche. Arbeidsgiverne såvel som arbeiderne må få forståelse av, at de alle er avhengige av og har felles interesser i den samme bedrift. Arbeidsgiverne må ikke lenger betrakte arbeiderne som en vare som skal kjøpes billigst mulig, og arbeiderne på sin side må innse, at de ved urimelige krav svekker bedriften og derved også ødelegger for seg selv. Et slikt organisert samarbeide er forutsetningen for at vi engang kan komme dithen, at vi alle føler oss som nordmenn, som ett folk, som arbeider mot et felles mål: vårt lands nasjonale gjenreisning og oppbygning.

NS-riksting (1-100)

En arbeidets lov

må fastsette såvel lønnsmottagernes som arbeidsgivernes rettigheter og plikter, deres innbyrdes samarbeide, og bestemme hvorledes interessetvister i arbeidslivet skal avgjøres på fredelig vis.

 Kapitalistenes trofaste skytsengel og kamerat bærer klubben med fast hånd som en advarsel mot alle "fascister" og "klassefiender" som truer med å fortelle folket hvem som egentlig står bak og finansierer "verdensrevolusjonen".

Kapitalistenes trofaste skytsengel og kamerat bærer klubben med fast hånd som en advarsel mot alle «fascister» og «klassefiender» som truer med å fortelle folket hvem som egentlig står bak og finansierer «verdensrevolusjonen».

En slik arbeidets lov vil være en garanti mot at arbeiderne på nytt blir prisgitt en kapitalistisk utbytning, samtidig som den vil gjøre fagorganisasjonene upolitiske, fri arbeiderne fra fagforeningstyranni og organisert utplyndring gjennom svære kontingenter og tvangsbidrag til alle mulige formål. Den vil overflødiggjøre pampene, som lever av og socialismen – istedenfor for den.

Nasjonal Samling er således i ordets egentlige forstand en

ARBEIDER-REISNING

og den er i motsetning til den marxistiske arbeiderbevegelse nasjonal, og den vil social rettferd for hele det norske folk. Det utvalgte folk for oss er nordmennene, ikke «proletarer i alle land», og det forjettede land er Norge, – ikke en internasjonal proletarrepublikk.

NASJONAL SAMLING ER DEN NYE OG DEN
NASJONALE ARBEIDER-REISNING

Rikstings- og laugsorganisasjonen

Hele næringslivet må på dette grunnlag organiseres i lovfestede forbund (laug). Fra disse laug sendes valgte representanter til et nærings- og kulturting, som skal erstatte det nåværende odelsting og lagting. Tilsammen danner nærings- og kulturtinget et riksting, som skal erstatte Stortinget.

fritt_folkPå denne måte blir folkerepresentasjonen faglig og ikke partipolitisk. Det vil si at den enkelte velger på valgdagen ikke som før går bort og stemmer på Høire, Venstre, Bondepartiet, Arbeiderpartiet o.s.v., men velger en representant fra sitt yrke. Disse representanter skal når som helst kunne trekkes tilbake, såfremt de svikter velgernes tillit og misbruker sine mandater. I motsetning til den gamle ordning hvor de «folkevalgte» kunne bli sittende i både tre og til slutt fire år, uten at det var mulig for velgerne å trekke dem tilbake, selv da de førte landet rett mot undergangen.

Ved en slik ny ordning vil landet få

ET ANSVARLIG FAGSTYRE,

Det_nye_Norge_nasjonalverken nasjonal riksregjering, uavhengig av landsødeleggende klassekamp- og partipolitikk. Regjeringen må fortsatt være underkastet nasjonalforsamlingens kontroll.

norsk_arbeidstjeneste-1941Det er en forutsetning at det nasjonale gjenreisningsverk må bæres frem av folk som forstår tidens nye idéer og krav, – av en ny statsbærende stand som kan gi folket en oppdragende og styrkende plan for dets nasjonale idealisme, solidaritet og vilje. Det er en av Nasjonal Samlings største oppgaver å skape en slik statsbærende stand, som må bli kjernen og ryggraden i det nye Norge.

Hirdheimen_Drammensveien_1940Dette er i korte trekk Nasjonal Samlings retningslinjer for en ny styreform. Som man forstår er det en rent faglig ordning, som adskiller seg fra f.eks. den nye tyske, spanske og italienske statsform på et meget vesentlig punkt. Disse land bygger riktignok også på faglig representasjon (det korporative system), men ordningen er der underlagt et statsparti med diktatorisk myndighet.

Når det som et hovedargument mot Nasjonal Samling blir sagt at vi arbeider for innførelse av

«UTENLANDSKE SYSTEMER»

i Norge, vil vi fremholde at det er ikke mulig at et land midt i Europa kan ha en styreform som ikke ligner noen andre lands.

Det er nok å minne om at det borgerlige system – liberalismen, parlamentarismen og «demokratiet» – ble overført temmelig slavisk til oss fra Frankrike og England. Til og med i den slettest mulige form.

sovjet-paradisetHva det system angår som Det norske Arbeiderparti og Norges Kommunistparti har på sine programmer, nemlig MARXISMEN «den marxistiske socialisme, kommunismen, statskapitalismen), så har Sovjet-Unionen – den eneste stat hvor dette system er ført ut i praksis – i over tyve år vært mønsterstaten for den norske arbeiderbevegelse.

Hva Nasjonal Samlings program angår, så er det i sine hovedtrekk utformet av Vidkun Quisling så tidlig som i 1918, før Mussolinis, Hitlers og Primo Riveras (Francos) programmer forelå. At de har meget felles skyldes den enkle årsak, at den nasjonale socialisme ligger i tidens utvikling og viser den eneste mulige vei til løsning av de problemer som har bragt verden ut i den nåværende oppløsningstilstand. Nasjonal Samlings program er den norske utformning av tidens nye idéer og statsform.

_kampsangersker

Nasjonal Samlings stilling til eiendomsretten

borgerlig-splittelseDet er også ofte – særlig i høyre-pressen – blitt anvendt som et argument mot oss at Nasjonal Samling i likhet med marxistene vil avskaffe eiendomsretten. Dette er som så meget annet stikk i strid med sannheten og for øvrig typisk for de midler som brukes i kampen mot Nasjonal Samling.

Den nye nasjonalisme bygger på bevarelse av eiendomsretten, men med den forskjell fra det nåværende borgerlige system, at denne gis en social funksjon, d.v.s. at der følger bestemte forpliktelser med å eie noe, forpliktelser og ansvar overfor land og folk, og fremfor alt overfor bedriften og overfor de i bedriften ansatte arbeidere og funksjonærer.

I motsetning til den marxistiske lære om avskaffelse av eiendomsretten og gjøre alle til proletarer (eiendomsløse) er således Nasjonal Samlings mål: At alle nordmenn skal komme til å eie noe.

Norge_er_vårt

Slutt opp om Quislings nasjonale reisning

Bare en samling av folket mot alle nedbrytende krefter kan redde vårt land fra nasjonal utslettelse og overvinne følgene av den ulykksalige politikk som er ført i vårt land.

alt_for_norgeDen eneste mulighet vi nå har til å redde og gjenopprette Norges selvstendighet er at den nasjonale selvoppholdelsesdrift våkner til aktiv innsats. At det norske folk viser, at det kan og vil styre seg selv og bringe orden i sitt eget hus, at det for alltid er ferdig med det korrupte partistyre, at det slår ut av hodet enhver illusjon om Englands seier. Like viktig er det å være på vakt mot de reaksjonære krefter som med den internasjonale kapital i ryggen søker å hindre en nyordning for derved å redde det gamle utbyttersystem i fedrelandets navn.

Nasjonal Samling er i Norge bæreren av den nye tids idé og orden. Men skal denne tidens nyordning kunne gjennomføres etter norsk mønster og i overensstemmelse med norsk lynne, forutsettes det, at det norske folk endelig en gang kan og vil forstå Quisling og Nasjonal Samling – at det ikke fortsatt lar seg føre bak lyset av dem som i en menneskealder har profittert – og fremdeles håper å kunne profittere på det gamle korrupsjonssystem. Det er hevet over tvil at bare en oppslutning om Nasjonal Samling kan redde vår nasjonale frihet.

Etter at Administrasjonsrådet hadde framvist for en hel verden sin totalt manglende styringsevne (og vilje) til å hjelpe den norske sivilbefolkning gjennom krisen, måtte den tyske Vernemakt gå til det drastiske steg: Å be Nasjonal Samlings leder Vidkun Quisling om på ny å gripe inn for å berge det norske folk gjennom det uføre som kongen og hans eksilregjering så menings- og ansvarsløst hadde brakt vårt land ut i. Idag taler N.S. Norges sak overfor den tyske Vernmakt mens "heltene" borte i London er travelt opptatt med å utstede stadig nye triader av trusler og "paroler" mot oss alle. Den mest hensynsløse parolen de til nå har klekket ut; oppfordrer norsk ungdom om å boikotte Arbeidstjenesten. London-regjeringen ønsker på dette sjofle viset å forvolde helt meningsløse sult- og opprørscenarioer som alene skal ha til hensikt å svekke Nasjonal Samling styre av landet. Samtidig vet vi at det hoper seg opp store partier av ost-, kjøtt- og smør (gjennom den godt organiserte og samfundsfiendtlige svartebørshandel) på de beste adresser i våre byer hvor "gode nordmenn" sitter og venter på siste nytt fra London om "den nært forestående invasjon".

Etter at Administrasjonsrådet – for en hel verden – hadde framvist sin totalt manglende styringsevne (og vilje) til å hjelpe den norske sivilbefolkning gjennom krisen, måtte den tyske Vernemakt gå til det drastiske steg: Å be Nasjonal Samlings leder Vidkun Quisling om på ny å gripe inn for å berge det norske folk gjennom det uføre som kongen og hans eksilregjering så menings- og ansvarsløst hadde brakt vårt land ut i. Idag taler N.S. Norges sak overfor den tyske Vernmakt mens «heltene» borte i London er travelt opptatt med å utstede stadig nye triader av trusler og «paroler» mot oss alle. Den mest hensynsløse parolen de til nå har klekket ut oppfordrer norsk ungdom om å boikotte Arbeidstjenesten. London-regjeringen ønsker på dette sjofle viset å forvolde helt meningsløse sult- og opprørscenarioer som alene skal ha til hensikt å svekke Nasjonal Samling. Samtidig vet vi at det hoper seg opp store partier av ost-, kjøtt- og smør (gjennom den godt organiserte og samfundsfiendtlige svartebørshandel) på de beste adresser i våre byer hvor «gode nordmenn» sitter og venter på siste nytt fra London om «den nært forestående invasjon».

Den såkalte "nazi hilsen" er ikke noe tysk oppfinnelse, men en felles europeisk hilsen, slik som det fremkommer av denne franske OL-plakaten.

Under de 8. olympiske
sommerleker i Paris ble den europeiske freds-hilsen benyttet.
Vil du fred så vis det du og:
Heil og sæl!

Dette var også den tyske rikskommissær Terbovens tydelige ord i kringkastingen 25. september 1940:

Men ett må hele det norske folk nå endelig bli klar over: For en fremtidig nasjonal norsk løsning av den nåværende situasjon, d.v.s. for en løsning, som er skikket til i vidtgående utstrekning å vinne frihet og selvstendighet tilbake for det norske folk, gis det nå bare en vei, og denne fører over «Nasjonal Samling».

*

Partipolitikken tidehverv er slutt

Det gamle er falt

DET NYE NORGE KALLER!

hirdenpaatullinløkka1941

Hirden marsjer over Tullinløkka med vind i seilene.

Bare Quisling kan redde Norges selvstendighet

stem_nsVidkun Quisling er den mann i Norge som kan skaffe vårt land de beste vilkår overfor Tyskland. Ikke bare fordi han er klar over betydningen av å komme til forståelse med vårt germanske broderfolk i syd, men fordi han er

DEN STØRSTE KONSTRUKTIVE STATSMANN

Norge har hatt. Dernest er Quisling ubestikkelig i all sin ferd – har aldri og vil aldri svikte sitt eget fedrelands interesser på egeninteressens eller fremmede makters alter.

patriotmerkeVi har tatt et fritt land i arv fra våre forfedre, men det norske folk forstod ikke at friheten er noe, som ikke er gitt en gang for alle, det er noe man alltid må kjempe for. En skam ville det være om vi ikke kan gi våre etterkommere det samme frie fedreland i arv.

Norge er ikke noe fattig land. Det har store og rike muligheter. Det står til oss selv om vi nå endelig en gang vil forstå å utnytte de rikdommer som er oss gitt i våre fosser, fjell, på havet og i jorden, og i det gode menneskemateriell som er vårt lands største aktivum.

Nordmenn!

vi-vet-hva-vi-vilForstå at den eneste mulige vei til å gjenvinne vår selvstendighet er å gjøre den nasjonale bevegelse sterk.

Slutt derfor opp om Nasjonal Samling og Vidkun Quisling!

Still deg til tjeneste i det nasjonale gjenreisningsverk, som nå forestår!

Det er vårt lands skjebnetime. Den nye tid kommer nå i Norge:

I denne korte tid avgjøres vårt folks skjebne for århundrer fremover.

Ut av verdensstormenes harde prøvelse må som i 1814 stige fram et nytt Norge, frelst og fritt, støpt selvstendig i en ny tids form.

– – –

BautasteinNasjonal Samlings prinsipielle program:

Nasjonal Samlings mål er: Nasjonal enhet uten klassemotsetninger og partier, et solidarisk norsk folkesamfund bygget opp organisk på yrkeslivets grunn, MED STERKT OG STØDIG STYRE: ET FAGLIG FOLKESTYRE.

Ut fra dette grunnsyn vil bevegelsen gjennomføres følgende program:

I. STATEN OG SAMFUNDET

 • Norge_kaller1. En handlekraftig nasjonal riksregjering uavhengig av partipolitikk.
 • 2. Nasjonens kultur- og næringsliv organiseres i selvstyrende legaliserte yrkeslag (laug) som danner bindeledd mellom den enkelte og staten, under statens kontroll. Et riksting av yrkeslagene organiseres og gis innflytelse på rikets styre.
 • 3. Statsforvaltningen rasjonaliseres med sterk økning av fagkyndiges innflytelse, og med skarpt skille mellom den almindelige forvaltning og statens forretningsdrift.
 • 4. Det kommunale selvstyre omlegges, og kommunene undergis effektiv statskontroll. Fylkesmennenes stilling som organ for regjeringsmakten styrkes. Grundig opprydning i de kommunale gjeldsforhold. Skarpt skille mellom staten og kommunenes oppgave og ansvar.
 • statspolitiet5. Lov og rett håndheves uavkortet. Staten overtar alt politi. Korrupsjon og uhederlighet bekjempes strengt. Det skapes vyrdnad for domstolene. Legfolks deltagelse i rettsavgjørelser innskrenkes. Kriminalreform og mer nasjonal civilrett.
 • 6. De offentlige finanser ordnes etter en flerårig finansplan med streng økonomi og minst mulig trykk på arbeidslivet. Samskatt innføres, og skattene bringes etter hvert ned på et rimelig nivå, ens for hele riket. Bundne utgifter løses.
 • 7. Frivillig arbeidstjeneste innføres for all frisk ungdom for å styrke solidaritetsfølelsen og som et ledd i arbeidet for å bygge landet.

kroppsarbeid

II. ARBEIDSLIVET

 • arbeidsløsheten_er_slutt8. Rett og plikt til arbeid for enhver. Ethvert ærlig arbeid skal aktes, enten det er kroppsarbeid eller åndsarbeid.
 • 9. Den enkeltes tiltak og eiendomsrett trygges innenfor rammen av en planøkonomisk ordning av landets muligheter. Stat og kommuner skal ikke drive næringsvirksomhet, hvor ikke sterke samfundsmessige hensyn krever det. Kooperasjonen skal være upolitisk.
 • 10. Tidsmessig utbygging av samferdselsmidlene til lands, til sjøs og i luften, og av våre vannfall, under størst mulig bruk av private anbud.
 • 11. Lockout og streik forbys. En arbeidets lov fastsetter arbeidsgivernes og lønnsmottagernes rettigheter og plikter, deres innbyrdes samarbeide og bestemmer hvorledes interessetvister i arbeidslivet skal avgjøres. For å verne bedriftene og deres funksjonærer og arbeidere mot misbruk, endres også børs- og aksjelovene, og ledelsens personlige ansvar skjerpes.
 • arbeidsløsheten_avskaffet12. Arbeidsløsheten bringes til opphør med alle gagnlige midler etter en landsomfattende arbeidsplan. Arbeidstiden og arbeidsårenes antall reguleres i samhøve med teknikkens utvikling, så all ungdom kan komme i arbeide. Det tilgjengelige arbeid påsees fordelt rimelig og rettferdig; misbruk med dobbeltstillinger og med ansettelse ved bekjentskaper hindres. Forsorgsordningen legges om som et ledd i en samlet planmessig socialreform. Arbeidsføre skal ikke ha bidrag, men skaffes arbeid.
 • 13. Et rasjonelt pengesystem med fast pengeverdi på et nivå som landets næringsliv er tjent med.
 • 14. Bankvesenet omordnes i pakt med tidens krav og centraliseres. Kredittgivningen skal tilgodese næringslivet over det hele land og like meget de små næringsdrivende som de store. Kapitalen skal tjene arbeidslivet. Rentebyrden lettes. Skadelig spekulasjon og urimelig arbeidsfri inntekt hindres. Spareinnskudd og alders- og livstrygd sikres.
 • bondens_yrke_folkets_styrke15. En nasjonal bondepolitikk som trygger en fri, selveiende bonde- og småbrukerstand, sikrer landets matforsyning og letter nydyrkning og bureisning. Gjeldsoppgjør og regulering av beskatning, tollavgifter, markeder og priser så landbruket blir lønnsomt.
 • 16. Skogsaken fremmes i stor målestokk. Skogrekruttskoler. Skogens avkastning økes ved rasjonelle bruksmåter og ved kultur- og veiarbeider som samtidig gir jevnt arbeide året rundt for skogsarbeiderne. Disses kår skal bedres, deres adgang til å bli selveiere lettes.
 • Fiske_og_sjøfart17. Fiskerne støttes ved hjelp til organisert samdrift, ved arbeide for bedre fiskeprodukter, bedre organisert utførsel, øket innenlandsk omsetning, modernisering av oppbevaringsmåtene og transporten, samt gjeldsordningen og lettet overgang for fiskere til jordbruk. Vaktholdet mot fremmede trålere gjøres effektivt.
 • 18. Energisk opphjelp av håndverk, hjemmeindustri og småbedrifter.

hjemmeindustri

III. INDIVIDET, SLEKTEN OG FOLKEHELSEN

 • med_nordmenn_for_Norge19. Den enkeltes ansvar for å berge seg selv skjerpes. Enhver søkes stilt på den plass hvor han best kan nytte sine evner og krefter til det heles vel.
 • 20. Familien og hjemmet vernes. Vyrdnaden for kvinnens virke i hjemmet og for morskallet høynes. Politisk, rettslig og yrkesmessig likestilling mellom mann og kvinne. Barnetrygd gjennomføres og folketrygd for gamle og uføre.
 • 21. Folkehelsen styrkes ved bedre hygiene og bedre boligforhold, ved å motarbeide alkoholmisbruk og opphjelpe sunn folkeidrett. Vern om folkeætten; vaneforbrytere, sinnssyke og arvelig sterkt belastede personer, som etter sakkyndiges mening ikke kan få sunne barn, berøves forplantningsevnen. Strengere kontroll med utlendingers oppholdstillatelse og innvandring.

asylsøkere

IV. SKOLE OG ÅNDSLIV

 • ungdom_bli_med22. Kristendommens grunnverdier vernes.
 • 23. Bedre skoleutdannelse på kortere tid med større vekt på karakterdannelse, samfundsånd, kroppsutvikling og det praktiske livet. En samlet skoleplan med spesialisering etter den enkelte elevs anlegg og fremtidsplaner, og etter samfundets behov. Ved stipendier bekoster staten den høyere utdannelse av særlig begavet ungdom. Forskningsinstitutter og fagskoler utbygges.
 • 24. Fritt åndsliv med organisert selvstyre under statens tilsyn og kontinuerlig økonomisk støtte.
 • 25. Presse, teater, kringkasting, film og andre kulturformidlere skal fremme nasjonens interesser.

Samfundsfiendtlig propaganda og utbredelse av klassehat forbys.

 • 26. Den naturlige sammensmeltning av de to målfører til ett norsk skriftsprog fremmes, men uten tvang.
Lunde hilser på representanter fra hirden ved åpningen av Hålogaland-utstillingen sommeren 1941.

Kulturminister Lunde hilser på representanter fra jentehirden ved
åpningen av Hålogaland-utstillingen sommeren 1941.

V. FORSVARET OG UTENRIKSPOLITIKKEN

 • Det_nye_Norge_trenger_deg27. Forsvaret styrkes, særlig sjø- og luftforsvaret. Hær, flåte og luftvern organiseres til sterkt samarbeid.
 • 28. Utenrikstjenesten gjøres praktisk og effektiv. Det stakes opp klare linjer for en målbevisst nasjonal handels- og utenrikspolitikk.
 • 29. Handelspolitikken skal især arbeide for å skaffe folkehusholdet fast grunn og for å holde oppe utførsel og skibsfart. Varer som kan frembringes forsvarlig og tilstrekkelig innenlands, skal ikke hentes utenfra. Uten om denne selvberging arbeides for øket varebytte med andre land, om nødvendig på grunnlag av gjensidighet. Norske interesser i polarstrøkene hevdes våkent og sterkt.
 • 30. Utenrikspolitikken skal søke tilknytning til rase., kultur- og interessebeslektede folk verden over for særlig på denne fellesgrunn å gjøre vår innsats i folkenes verdensfellesskap.

Overalt må gjelde at hensynet til hele landet går foran enkeltpersoners, partiers og landsdelers særinteresser. Egen nytte gjennom folkenytte.

Vidkuns_Venner_vi_vil_oss_et_land

 Norge var et RIKE – Vi skal bli et FOLK

Dette Nasjonal Samlings program er fremlagt på Nasjonal Samlings landsting og godtatt av rådet 28. – 29. januar 1934, samt stadfestet av undertegnede fører 15. februar 1934, etter at hensyn er tatt til fremkomne bemerkninger.

Quisling-sign

———————-

N.S. har i over 7 år ført kampen

 • baksidenmot partisystemet som deler det norske folk i PARTIER og KLASSER, og holder den indre splid og klassekampen ved like.
 • Mot det liberalkapitalistiske (borgerlige) system som oppløser samfundet ved å sette den hensynsløse egeninteresse foran fellesnytten og fedrelandets tarv, og som betyr alles kamp mot alle,
 • mot lederne i Folkets Hus som har ødelagt den norske arbeiderbevegelse og forgiftet den med klassehat og marxisme,
 • mot de «demokratiske» ledere som har ført MATERIALISMEN og PENGETENKNINGEN inn i bondereisningen og gjort den rotløs,
 • smadretmot de intellektuelle kulturbolsjevikers og alle andre hel- og halvmarxisters agitasjon for umoral, gudløshet, latterliggjørelse av forsvarsviljen og fedrelandskjærligheten, svekkelse av selvoppholdelsesdriften og den personlige ansvarsfølelse, forhånelse av idealismen og bevisst og systematisk undergravning av folkekarakteren med sine materialistiske og destruktive ideer,
 • mot hele det landsskadelige vanstyre som har ført vårt land i ulykke og forskjertset vår frihet og selvstendighet.

Mot alt dette kjemper Nasjonal Samling for en almindelig gjenreisning og samling av hele det norske folk om de store nasjonale oppgaver og de veldige muligheter som vårt land har i denne omveltningens og nyskapningens tid.

hva_Norge_var

⊕ For ORDEN – RETTFERD – FRED ⊕

***

solkorset⊕ 17. mai 1933 ⊕