BDM

Reichsreferentin _Jutta_Rudiger

Radiotale av rikstalskvinne Jutta Rüdiger til tyske foreldre, unge kvinner og piker. Gjenngitt fra referat i månedstidskriftet Das Deutsche Mädel, januar 1938.

deutsches-mädel

«Arbeidsoppgaver for Tyske jenters forbund for året 1938»

Das Deutsche Mädel, januar 1938Tyske foreldre! Mine kampfeller!

Kort tid etter at jeg ble utnevnt som rikstalskvinne for Tyske jenters forbund, av Riksungdomsfører Baldur von Schirach den 24. november 1937, ble det hevdet i en utenlandsk artikkel at jeg hadde intensjoner om å «øke militærtrening» av jentene i forbundet.

De som er kjent med tilsvarende jenteforbund i andre land vet at enkelte av dem benytter bandolær og tollekniv som deler av sin uniformering. I noen av disse forbundene lærer jentene seg endog å skyte. De som kjenner til disse forhold ute i verden er også fullt ut klar over at våre tyske jenter er blant de få som ikke får noen form for militær eksersis. Enhver som fortsetter å hevde disse påstandene om BDM tilkjennegir med slike uttalelser hvor lite kunnskaper vedkommende har om nasjonalsosialismens grunnidéer.

Baldur_von_SchirachHitler ungdommen er idag den største ungdomsorganisasjon i verden og Tyske jenters forbund, som er en del av HJ, er verdens største jenteorganisasjon. En kan bare forstå denne kjennsgjerning ved å innse at vår bevegelses utgangspunkt er basert på Adolf Hitlers idéer.

Guttene blir oppdratt til å bli politiske soldater og jentene blir trent opp til å bli sterke og stolte kvinner som vil bli disse politiske soldaters gode kampfeller. Senere vil våre jenter, som koner og mødre, leve ut i praksis og forme vår nasjonalsosialistiske verdensanskuelse i familiene. De vil oppdra en ny og stolt slekt.

BDMs viktigste arbeidsmål er å utvikle våre jenters verdensanskuelse, deres kulturelle dannelse og atletisk oppfostring – samtidig som vi tilbyr dem fri tilgang til forskjellige sosiale tjenester. Det holder ikke for oss å bare tilby våre jenter trening i tilfeldige sportlige ferdigheter og heimkunnskap. Jentene våre har også krav på å vite hvilke idealer de strever etter. Hva som er BDMs verdigrunnlag.

Tyske jenters forbundFysisk trening skal ikke bare tjene jentenes legemlige sunnhet, men også være en måte å trene dem opp i selvdisiplin og mestring av egen kropp. Selv småpikene i Jungmädel skal gjennom lek lære seg å sette sine egeninteresser i andre rekke til fordel for fellesskapet. Alle tyske jenter blir trent opp i grunnleggende sportferdigheter. Hvis en jente viser seg å være særlig god i en idrettsgren kan hun, etter å ha oppfylt sine andre plikter, fortsette å utvikle sitt talent i Riksidrettsforbundet NSRL under ledelse av Hitler ungdommen.

Winterhilfswerk-1938Vi ønsker ikke å produsere jenter som er romantiske dagdrømmere, som bare kan male, synge og danse, eller har et snevert syn på tilværelsen, men heller jordnære jenter med et fast grep om tilværelsen og livets realiteter. Jenter som er beredt til å yte et hvert offer for vårt folks lykke. Våre ungpiker i Jungmädel, såvel som småguttene i Junkvolk, kjemper skulder ved skulder i kamp mot sult og kulde der de står ute i timesvis med sine innsamlingsbøsser og demonstrer ekte sosialisme for folkefelleskapet.

I henhold til ønske fra Riksungdomsføreren forventer vi at alle jenter som er tilsluttet vårt forbund vil få praktisk undervisning i heimkunnskap. Dette betyr ikke at vi ønsker å gjøre kjøkkenarbeid til selve hovedmålet med vår undervisning. Den politisk opplyste jente vet at et hvert arbeid, enten det er i fabrikken eller i hjemmet, er av samme verdi for folket.

Vi vil fortsette med å videreutvikle og styrke vår innsats.

jungmaedelbundI nær framtid vil vi få på plass en undervisningsplan i germansk verdensanskuelse og fysisk trening som er tilpasset de ulike aldersgruppers forutsetninger. Dette betyr ikke at vi kommer til å utvikle et rigid skolesystem, men heller at vi ønsker å oppmuntre til en åndelig og fysisk utvikling som er tilpasset de ulike alderstrinn på en fornuftig måte.

Hvert år den 20. april, på Førerens fødselsdag, blir alle jenter som i det samme kalenderår fyller 10 innviet i folkefellesskapet ved å bli tatt opp i Jungmädel.

NSDAP-organiseringI det året jenta fyller 12 må hun bestå en fysisk prøve, men også oppfylle noen psykiske minstekrav. Hun må også ha noen kunnskaper om en del ulike organisasjoner som er tilknyttet partiet og Hitler ungdommen og kjenne til litt om deres funksjoner og oppbygninger. På grunnlag av dette får småjentene tildelt et fortjenestemerke, men bare etter at hele hennes tropp har bestått prøvene. Gjennom en slik ordning vil selv de yngste jentene lære seg at de største mål i livet bare er mulig å oppnå gjennom felles dugnadsånd.

tysk_jenteNår JM-småjentene fyller 14 går de over i jentegruppene til BDM. Som en konsekvens av at de fleste jentene i denne aldersgruppen samtidig trer inn i yrkeslivet ønsker BDM derfor å styrke og utvide deres utdanningsmuligheter så de blir bedre rustet til de krav som stilles av dem i det praktiske liv. Riksungdomsføreren har utstedt en idrettsmedalje i bronse som kan vinnes av alle BDM-jenter med normale ferdigheter.

BDM-Baden

I det nye Tyskland får døtre fra alle lag av folket være med å dyrke det sunne, nasjonale og solidariske liv i et høyere fellesskap.

I år vil det også bli introdusert en ny sølvmedalje for spesielt talentfulle jenter som er fylt 16 eller mer. I tillegg til å oppfylle økte atletiske prestasjonskrav må kandidaten ha oppnådd førstenivå i livreddings-kunnskaper i regi av Det tyske livredningsselskap (D.L.R.G.). Kanditaten må dessuten være i stand til å lede en enkel sesjon i gymnastikk, men også kunne avholde gruppemøter med temaer knyttet til verdensanskuelse. Jenta må også ha fullført et BDM-sanitetskurs, eller ha sluttet seg til en lokal luftvernsavdeling, foruten å ha deltatt på en lengre utfart.

For jenter mellom 18 og 21 år vil det snart gjelde nye rettningslinjer. Fra og med den 20. april vil alle 18-åringer bli skilt ut i egne ungkvinnegrupper* (de frivillige Glaube und Schönheit-gruppene). Det vil bli organisert egne grupper for helsestell, luftvernstjenste, idrett, gymnastikk, dans, håndverk og teater.

I tillegg til de nevnte grupper kan jenter med spesielle ferdigheter i fremmede språk gå sammen i mindre grupper for å studere geografi.

vakker pikeDisse gruppene vil ha fokus på utvalgte land og nasjoner slik at de kan tjene som tolker i framtidige ungdomsutvekslingsleirer. Deres hovedmål er å fremme forståelse. Hvis vi europeere lærer oss å forstå hverandres ulike særegenheter og skikker – som vi kvinner har en avgjørende rolle i å skape, forme og respektere – så vil også europeisk forståelse bli fremmet.

Disse ulike ungkvinnegruppene vil holde fellessamlinger en gang i måneden, med temaekvelder av politisk eller kulturell art, som vil bygge videre på det deres erfaringsgrunnlag fra BDM. Det vil bli fokusert på tidsaktuelle temaer og spørsmål. Kulturell opplæring vil omfatte flid og bekledning. Disse ungkvinnemøtene vil foregå på det samme tidspunkt som de vanlige BDM-møtene avholdes.

livsrune-BDMVi ønsker at disse spesialiserte ungkvinnegruppene skal gi de som allerede har vært igjennom BDMs grunntrening en økt kompetanse og dypere verdensanskuelse som vil gjøre dem i bedre i stand til å trene opp de yngre jentene. Det være seg i helsefag, eller for ungkvinnene i sportsgruppene som idretts- og gymnastikktrenere; eller på andre måter være med å avlaste de yngre kampfeller fra andre arbeidsoppgaver der det er mulig. I dette arbeidsåret vil alle jentene i vårt forbund bli satt til å utføre praktisk arbeid og – avhenig av de nye alderskriteriene – forbli aktive i vår ungdomsbevegelse.

Ungkvinnene i disse utvalgte «tro og skjønnhetsgruppene» vil være kilden til morgendagens ledere, talere og trenere. I de kommende år vil dette være med på å bøte på den knappe tilgangen til ungdomsledere som vårt forbund idag står overfor. Jentene som i de siste par år har gjort tjeneste i Riksidrettsforbundet har gjort en så god innsats at Riksungdomsføreren, i overenstemmelse med Rikssportsføreren, allerede har overført dem til utvalgte BDM-sportsgrupper.

Da de eldre jentene kun avser en time i uken på møtevirksomhet i «tro og skjønnhetsgruppene» forventer vi at de på eget initiativ vier seg til å følge opp sine andre behov for videre yrkes- og heimkunnskaptrening. Alle våre eldre jenter som velger å delta på frivillige kurs i heimkunnskap, på ulike yrkeskurs eller som velger å gjøre tjenste hos Den tyske arbeidsfront vil motta et spesielt BDM-merke. Med denne gest ønsker vi å vise at vi anser slike private initiativ av våre politisk trente jenter som BDM-arbeid.

Triumph des WillensNår jenta fyller 21 år og forlater Tyske jenters forbund vil hun være rustet med en solid verdensanskuelse og en sterk kropp samt være i god stand til å utføre praktiske arbeid av ulik art. Denne ressurssterke jenta vil med glede og munterhet tre inn i ungdomsgruppens rekker i kvinneforbundet til NSF hvor hun vil ta aktivt del i deres hjelpetjenster og aktiviteter for kvinner, mødre og småbarn.

Freikörperkultur - Von Leibeszucht Und Leibesschönheit - Kurt Reichert (1940)Vårt forbunds store misjon er å oppfostre våre unge jenter til å eie en evig tro på vår nasjonalsosialistisk verdensanskuelse og at de skal leve i en harmonisk enhet av kropp, sinn og sjel. Deres legemlige sunnhet, deres indre harmoni og deres skjønnhet skal røpe for all verden at de er skapninger av den Allmektige. Vi ønsker å oppdra jenter som er stolte over at de er kampfeller i et folkefellesskap som er bundet sammen av skjebnen.

Vi ønsker jenter som tror absolutt på Tyskland og vår Fører og som med begeistring vil bringe denne hellige tro videre til deres egne barns hjerter. Bare da kan nasjonalsosialismen, og gjennom den Tyskland, leve evig!

Jutta_Rüdiger (signatur)

* * *

tysk-norsk ungdom

adresseavisen logo

Adresseavisen, mandag 7. juli 1941:

Den første norsk-tyske jenteleir ble åpnet søndag på Nordseter ved Lillehammer. De 45 norske NSUF-jentene rykket inn allerede fredag for å gjøre i stand til de tyske gjester. Leiren er den første i sitt slag her i landet, forteller jentesveitfører Elsa Fermann til N.T.B.

jutta_rudiger_norwegen_oslo_1941Aftenpostens morgenutgave, tirsdag 8. juli 1941:

Landslederen for det tyske B.D.M. besøker Norge.

Oslo, 7. juli. (NTB). Dr. Jutta Rüdiger, landsleder i BDM. – Bund Deutscher Mädel – kom med utenlandstoget til Oslo i formiddag. På stasjonen var landslederen for jentehirden med stab og en avdeling av jentehirden i Oslo. Jutta Rüdiger fortsetter etter et kort opphold til den første norsk-tyske jenteleir ved Lillehammer hvor hun skal være noen dager. Søndag kommer hun tilbake til Oslo for å overvære en stor sportsfest i Colosseum.

Adresseavisen, torsdag 10. juli 1941:

Besøk i den norsk-tyske jenteleir ved Lillehammer.

TALE AV DR. JUTTA RÜDIGER OG QUISLING.

Stellvertretender gauleiter Wegener

Stellvertretender gauleiter Wegener.

Oslo, 9. juli (NTB). Pressen avla tirsdag besøk i den norsk-tyske jenteleir ved Lillehammer. Ut på ettermiddagen kom NS´ fører sammen med lederen for den tyske BDM-bevegelsen dr. Jutta Rüdiger, Stellvertretender gauleiter Wegener og en rekke av de mest kjente menn innen NS riksledelse.

Frøken Rüdiger takket for at de tyske piker fikk være med her og talte om de krav som stilles til den oppvoksende slekt. Til slutt overrakte hun NS´ fører en gave.

Quisling takket og fremholdt at en fornyelse av vårt folk er i gang, og det er ingen tilfeldighet at Tyskland går i spissen i denne kampen. Det er ungdommen det først og fremst gjelder å få med seg. Det er den vi skal bygge på. Særlig fremholdt han betydningen av at jentene så sin oppgave i å være rasens beskyttere. Vi kan med sikkerhet håpe på en stor fremtid. Det kan kanskje vare en tid, men fundamentet blir lagt av vår generasjon, sluttet Quisling. – Etter den strålende ettermiddag var gjestene og leirens verter samlet på Maihaugen.

Vidkun Quisling sammen med, Rikstalskvinne for BDM, Dr. Jutta Rüdiger i forbindelse med den første tysk-norske jenteleir i Lillehammer 28.6 - 12.7, 1941.

I forbindelse med gjennomføringen av den første norsk-tyske jenteleir –  som fant sted fra den 28. juni til den 12. juli – fikk Quisling gleden av å ønske frøken Rüdiger og hennes unge følge velkommen til Norge. De tyske jentene ble innkvartert sammen med representanter fra den norske jentehirden ved det nyoppførte Sjusjøen høifellshotell på Lillehammer.

aftenposten logo

Aftenposten morgenutgave, mandag 14. juli 1941:

Deltagerne i den norsk-tyske jenteleir hos Reichskommissar Terboven.

(NTB 12. juli). Reichskommissar Terboven innbød lørdag deltagerne i den første norsk-tyske jenteleir som hittil har funnet sted på Lillehammer, og Hitler-Jugends Rundfunkspielschar fra Deutschlandsender til et besøk i hans residens på Skaugum. Et stort antall tyske og norske æresgjester, deriblant Nasjonal Samlings fører, Vidkun Quisling, opplevde i nærvær av Reichskommissar og de tyske referenter fra Bund Deutscher Mädchen (BDM) en munter aften, som ungdommen fra de to germanske land var mestere for. Folkedanser, folkeviser, sang og musikknummer ble gitt i broket rekkefølge til glede for de begeistrede tilskuere. Til slutt overrakte Reichskommissar Terboven en blomsterbukett til hver av de norske og tyske jenter etter at han på egne og sine gjesters vegne hadde takket for underholdningen.

Vellykket norsk-tysk kulturaften i Colosseum.

colosseum_13.07.1941(NTB 13. juli). Det var fullt hus og ypperlig stemning i Colosseum under den norsk-tyske kulturaften som arrangertes der igår kveld. En rekke representanter for de tyske myndigheter, med general Sodan i spissen, hadde innfunnet seg. Blant de tilstedeværende norske såes Nasjonal Samlings fører Vidkun Quisling, konstituert statsråd Gulbrand Lunde, Arbeidstjenestens chef, genral C. Frølich-Hanssen m.fl.

Colosseums store scene var for anledningen vakkert smykket med blomster i alle farver og også ute i foyeren var det et nydelig blomsterarrangement.

«Aftenen» begynte med at Hitler-ungdommens radio-orkester fra Deutschlandsender i Berlin spilte Georg Philipp Telemanns «Suite A-moll», under ledelse av dirigenten, Erich Steffen. De tre avdelinger: Gavotte-Forlane-Menuett, fikk en meget vakker utførelse og høstet sterkt bifall. Deretter fremførte Hitlerungdommens kor med Erich Steffen som dirigent: «Jungfrau, dein schön Gestalt», av Hans Leo Hassler og «Landsknechtständchen» av Orlando di Lasso og nå ble for alvor forbindelsen mellom scenen og publikum knyttet. Det siste nummer måtte etter et kraftig bifall gis da-capo.

Og så kom 10 tyske og 10 norske unge piker i en gymnastikkoppvisning, mykt og elegant utført, presist, men allikevel ledig, en skjønnhetsåpenbaring, som høstet fortjent bifall.

De norske folkesanger, sunget av et pikekor, gikk ikke som de burde. Koret virket usikkert. Hertil bidro også at dirigenten ikke befant seg på scenen. De norske folkedanser, danset av 12 piker i bunader, gikk adskillig bedre. Tyske folkedanser utførtes av 16 unge piker i forskjelligfarvede jakker med hvite, vide skjørter. Det var tydelig at troppen var godt øvet.

Og så kom «aftenens» høydepunkt: Hitlerjugends ungdomskor i utførelsen av «Musikanten» av Hugo Distler og folkesangen «Wenn die Soldaten». Begge disse nummer fikk en utførelse som henrev publikum og det ble forlangt ekstranummer. Først kom «Echolied» av Orlando di Lasso og så til slutt «Ein Soldatenlied». Dirigenten måtte flere ganger frem for å motta applaus.

Den meget vellykkede «aften» avsluttedes med at orkesteret under stor begeistring spilte Georg Friedrich Händels «Tanz Suite», Sarabande-Gavotte-Tanz.

Adresseavisen, mandag 14. juli 1941:

Den norsk-tyske jenteleir.

Vellykket tilstelning i Colosseum igår kveld.

–:

AFTEN I RYTMISK KULTUR.

–x

Oslo, 13. juli (NTB). TIL TROSS for at høysommeren fristet byen til en mer luftig adspredelse var Colosseum praktisk talt fylt til siste plass i kveld av et meget interessert publikum. Det var et arrangement av de sjeldne en skulle få overvære. Den første norsk-tyske jenteleir med assistanse av Hitlerungdommens radioorkester fra Deutschlandssender gav en aften i rytmisk kultur, åpenbart med sikte på å understreke det norsk-tyske følelsesfellesskap og jevnsidige utvikling i folkedans og folketoner hos de germanske folkestammer i nord og syd.

TIL TROSS for at det vel ikke har vært mye tid til å innstudere dansene og sangene for de samspillende norske og tyske gjestene, i alt bortimot et halvt hundre, gjennomførte de programmet med en charm og artistisk elskverdighet som høstet begeistret bifall. Av dansene som dels var norske og dels tyske, var det ofte vanskelig å avgjøre om de var hentet på Voss eller fra Thüringen. For øvrig utførte enkelte helt henrivende dansepartier og de tyske musikere tolket norske toner på en helt ut mesterlig forståelsesfull måte.

DE TYSKE myndigheter som arrangerte denne aften, har all ære av den. Blant de fremmøtte såes general Sodan, Nasjonal Samlings fører Vidkun Quisling og en lang rekke norske og tyske myndigheter.

Reichsreferentin for BDM, Dr. Jutta Rüdiger sitter her (helt til venstre i bildet) sammen med vår egen Fører under en forestilling i Colloseum i Oslo, sommeren 1941.

Dr. Jutta Rüdiger og vår egen fører stortrivdes i gemyttlig selskap under den vellykkede tilstelningen i Colosseum.

Aftenposten fredag 18. juli 1941:

De tyske piker reiste igår.

hitlerjugend_emblemDe 45 tyske piker som har gjestet Norge og bl.a. deltok i arrangementet i Colosseum søndag reiste igår tilbake til Tyskland. Det var møtt opp mange norske og tyske venner på Oslo Ø. for å si pikene farvel, og et militærorkester spilte på perrongen til ære for damene. En av NTB’s medarbeidere vekslet noen ord med lederne, som alle gav de varmeste uttrykk for takknemlighet og glede over besøket og fremholdt at de hadde fått varige inntrykk og mange vakre impulser under oppholdet her og gjennom bekjentskapet med norske venner og venninner.

– – –

Noen spøkefulle medlemmer av Bundes Deutscher Mädel og Hitler Jugend stiller opp for fotografen. Joda jøssinger; her er beviset på at det hersker både undertrykking og tyranni på heimefronten i "nazi-Tykland" hvor de ellers så staute karer må gå i taktfull marsj etter alle de lunefulle små pikers muntre påfunn.

Noen spøkefulle medlemmer av Bundes Deutscher Mädel og Hitler Jugend stiller opp for fotografen. Joda jøssinger; her er beviset på at det hersker både undertrykking og tyranni på heimefronten i «nazi-Tykland» hvor de ellers så staute karer må gå i taktfull marsj etter alle de lunefulle små pikers muntre påfunn.

卐 * 卐 * 卐