FRU ASLAUG BJØRNSON, Oslo.

Aslaug Bjørnson Braadland

I fjor vår reiste jeg ned til Berlin for å studere den tyske kvinneorganisasjon «Reichsfrauenführung».

Jeg var invitert til å bo i organisasjonens heim for gjester, et nydelig hus som lå i et av Berlins vakreste villastrøk.

En liten germaner i trygge hender.

En liten germaner i trygge hender.

Det var med store forventninger jeg reiste til et land som det var så motstridene meninger om, et land som dessuten var i krig. Tyskland kjente jeg godt fra før. Jeg hadde vært der mange ganger. Som så mange andre hadde jeg nytt godt av landets kunst og kultur, og reist heim igjen, både fornyet og full av verdifulle inntrykk. Gjennom min slekt hadde jeg tidlig lært å bli glad i landet, ikke minst fordi det var Tyskland som på det kulturelle området i første rekke hadde bidratt til å gjøre Norges navn kjent ute i verden.

Den øverste leder for alle kvinneorganisasjonene Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink blir vel mottatt i Luxemburg hvor hennes popularitet er vel så stor som i Tyskland.

Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink ble tatt imot med den aller største begeistring i forbindelse med talen hun holdt for kvinnene i Luxemburg den 21. Oktober 1941.

Det tredje rike hadde jeg imidlertid ikke opplevd.

Det første som møter den reisende når han setter foten på tysk grunn, er et «velkommen» i kjempebokstaver. Så lenge jeg var i Tyskland hadde jeg også følelsen av å være velkommen. Alle jeg kom i berøring med, var hjelpsomme og elskverdige, de visste ikke det beste de skulle gjøre meg, enten det var sjåføren i bilen eller en medpassasjer som hjalp meg med kofferten. En fremmed dame hjalp meg sogar med å finne et hotellværelse midt på natten. Jeg kom øyeblikkelig i kontakt med fellesskapsfølelsen, som er nasjonalsosialismens bærende idé.

I det daglige liv merket man ikke noe særlig til at landet var i krig. Arbeidet gikk sin vante gang. Men man måtte arbeide meget mer enn ellers, og den indre front er sterkere enn noen sinne. Dette vet enhver soldat og kjemper derfor med dobbelt mot og tapperhet. Han vet også at kvinnen holder trofast vakt om heim og barn, mens han vokter fedrelandet. Den tyske mann har både gjennom forrige og denne verdenskrig lært å påskjønne kvinnens kolossale dyktighet og oppofrelse.

Også de flamske kvinner står bak sine menn som kjemper sammen med Tyskland for Europas eksitens.

Også de flamske kvinner står bak sine menn som
nå kjemper sammen med Tyskland og dets forbundsfeller.

Dette kunne jeg ved selvsyn konstatere, etter som jeg ble satt inn i kvinneorganisasjonens arbeid.

Denne organisasjon har i dag 12 millioner medlemmer, hvori alle kvinneorganisasjoner og institusjoner er innlemmet. Særlig under krigen har organisasjonen kunnet gjøre seg gjeldende. Overalt hvor det behøves, trer den støttende og hjelpende til. Den arbeider i nær kontakt med Tysklands største velferdsorganisasjon Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, eller N.S.V. som den for korthets skyld kalles. N.S.V. har pengene og kvinneorganisasjonen hjelperskene.

Her ser vi

Her er et innblikk bak fasaden til Reichsfrauenführungs-pressekontor i Berlin. Til høyre har ser vi en lysbildefremviser; som er et uunværlig apparat til den mengde av kurs og foredrag som holdes i den mektige kvinneorganisasjonens regi.

Punkt 21 i partiprogrammet sier at et folks kraft vokser ved morens og barnets sunnhet. I Tyskland kommer mor og barn i første rekke, det sørges for dem på alle måter. I en «mødreskole» jeg beså, kunne mødrene komme og lære spedbarnspleie, kokning, vaskning og søm. Barna ble sendt i skolens barnehage, så mødrene rolig kunne delta i kurset. På skolen var likeledes innrettet plass for lærerinner, som kom fra andre mødreskoler for å perfeksjonere seg, eller få nye idéer.

 «I Tyskland kommer mor og barn i første rekke» Fru Aslaug Bjørnson, Oslo.

«I Tyskland kommer mor og barn i første rekke.»
Fru Aslaug Bjørnson.

Jeg beså en innretning hvor husmødrene kunne få praktiske råd om alt som vedrører deres arbeid. Overalt finnes slike «butikker», særlig i de ubemidlede strøk. På torgene og i hallene står rådgiversker, som forteller husmødrene hva de bør kjøpe. Alt gjøres for å lette arbeidet for dem som har meget å gjøre, eller har dårlig hjelp. Er hun syk, kan hun henvende seg til et bestemt sted, hvorfra hjelpen organiseres. Man kan gjerne si at disse organisasjoner blander seg opp i alt vedrørende kvinnen og hennes interesser.

Hjelpetjenesten settes inn på alle fronter. De heimvendte folketyskere skal ha forpleining, skaffes boliger etc., det besørger hjelpetjenesten. I den travleste tiden på landet må bondekvinnene avlastes, derfor er det satt i gang lappesentraler. I fabrikkene settes det også inn hjelpersker, som overtar arbeidet for den som trenger hvile, eller må være heime for å passe huset sitt noen dager.

Barna og ungdommen er organisert og hjelper til. Det viser seg erfaringsmessig at alt arbeid som er organisert, øker betraktelig.

winterhilfswerk

Kjekke HJ-ungdommer hjelper flittig til med vinterinnsamlingen til fronten.

Ute i N.S.V.s kjempekjøkken var det travel virksomhet. Dette er Europas største og mest moderne. Man får kanskje et begrep om størrelsen, når man hører at det kan kokes fra 15-30 000 liter av gangen. Jeg beså bakeriet, fryseriet, vaskeriet og de store lagre. Kjøkkenet forsyner flere sosiale innretninger med mat, soldater på heimreise, barn som blir hentet til bombesikre rom, gamle folk som ikke selv kan stelle osv.

Det stilrene Rikskanselliets i Berlin.

Foran det stilrene Rikskanselliets i Berlin.

Deutscher FrauenhilfsdienstEn kveld var jeg nede i Rikskanselliets og Riksbankens bombesikre kjellere. Begge steder var det innrettet oppholdsrom for barn. N.S.V. henter hver ettermiddag 200 000 barn og anbringer dem i bombesikre rom hvor de kan sove trygt og få full forpleining. Neste morgen blir de enten brakt heim igjen, eller til skolen. I Rikskanselliet var det likeledes en avdeling for svangre kvinner. Da vi kom, hadde de nettopp spist, og satt så fornøyd med sine håndarbeider. Her er både lege, sykepleiersker og jordmødre. Det hender rett som det er at en ny verdensborger her ikke ser dagens men nattens lys. Alt var nydelig innrettet, som hos barna, med soveværelser, spiserom, vaskerom og selvfølgelig en fødestue.

Ute i Wannsee ligger en N.S.V. fylkesskole som jeg beså. Den ligger i herlige omgivelser, med stor hage og sportsplass. Som bekjent sporter alle som kan i det 3dje rike. De unge N.S. søstre som for øyeblikket var der, trenet både sin kropp og sin ånd. Her gjennomgår man nemlig et kursus i nasjonalsosialistisk ideologi.

Her sees en typisk kvinnelig fører i den tyske Riksarbeidstjenesten.

En kvinnelig fører i den tyske Riksarbeidstjenesten (RAD).

Jeg var et par dager gjest i en kvinnelig arbeidsleir, og det var interessant å se dette arbeid nærmere. Det er ikke liten innsats de unge piker gjør for fedrelandet. «Die Führerin» var meget elskverdig og visste ikke det beste hun skulle gjøre sin utenlandske gjest. Her var alle samfunnsklasser representert, fra prinsesser av blodet til arbeideres døtre. Her smelter alle sammen til en enhet, til en familie. De unge piker gikk med liv og sjel til sitt arbeid, og bøndene viste sin takknemlighet ved å gi dem sin beste mat. Det kunne ligge nær å anta at et land i krig måtte holde mer eller mindre «kulturpause». Det være langt fra tilfelle. Det legges megen vekt på den kulturelle side av oppdragelsen.

folkehjemmet

I Tyskland eksisterer det ingen importert og kunstig “klassekamp”, “kvinnekamp” eller asosial “liberalisme” som kun har til hensikt å bryte ned et folks naturlige samholdskraft. Her omgås mennesker fra alle samfunnets lag på likefot og med gjensidig respekt og forståelse for hverandres mulighet til å bidra til hele folkets beste.

Den sosiale, kulturelle og politiske side av utviklingen arbeider parallelt. Man er for større skjønnhet i heimene. Alt som kan anskaffes bør være vakkert, og her er kvinneorganisasjonene utrettelig i å rettlede og opplyse kvinnene.

En familie må være omgitt av en vakker ramme, skal den kunne trives og utfolde seg. Man lærer bøndene å benytte sine vakre, gamle bunader ved å tilpasse dem til tiden.

Ved å oppdra folket oppdrar man kjøpmennene til bedre smak, og derigjennom til å føre vakrere ting i sine forretninger.

Billedbøker for barn er et viktig satsningsområde.

Billedbøker av høy faglig og pedagogisk kvalitet har blitt et viktig
satsningsområde for å nå det yngre publikum.

Man prøver å gi folk forståelse av god litteratur, derfor er de dårlige bøker sjaltet ut av bibliotekene. Kvinneorganisasjonen anviser bøker som bør leses. Det legges megen vekt på at sunnheten er i orden. Ved å la seg legeundersøke en 3-4 ganger årlig forebygges megen sykdom.

her er en liten pjokk på gratis rutinekontroll i det nasjonalsosialistiske Tyskland.

En lubben pjokk sitter trygt på fanget til en sykesøster under en rutinekontroll som selvsagt er gratis i Europas første moderne velferdsstat.

Kroppen trenes ved legemesøvelser. En sunn sjel i et sunt legeme er nettopp en av nasjonal-sosialismens grunnprinsipper.

I et sant folkefellesskap tar man ikke lett på kultur og oppdragelse. Nasjonalsosialistene ser på barna som den største ressurs et folk eier; noe som står i den sterkeste kontrast til liberalistenes og marxistenes materialistiske verdensanskuelse og deres kvinnefiendtlige politikk og forakt mot morsrollen som utgjør selve fundamentet i et hvert sunt samfunn.

I et sant folkefellesskap tar man ikke lett på kultur og oppdragelse. Nasjonalsosialistene ser på barna som den største ressurs et folk eier; noe som står i den sterkeste kontrast til liberalistenes og marxistenes materialistiske verdensanskuelse og deres kvinnefiendtlige politikk og forakt mot morsrollen som utgjør selve fundamentet i et hvert sunt samfunn.

Kultur – oppdragelse – opplæring er de tre ting som kvinneorganisasjonene vil søke å bibringe kvinnene.

Krigsskader så jeg ikke langs jernbanen, og matsituasjonen var forbausende god. I Posen var det således ikke kjøttrasjonering, og brødrasjonene var meget rommelige.

Et normalt syn ved undergrunnsbanen før den engelske terror mot Europa.

Et normalt syn ved nedgangen til en undergrunnsstasjon i Berlin før bombeterroren.

Om jeg opplevde bombing? Etter de meddelelser som velvillige sjeler hadde gitt meg heime i Norge, burde jeg jo kunne vente meg litt av hvert. Vi ventet dag etter dag, men englenderne uteble. Dagen etter at vi hadde reist til Posen, fant imidlertid et av de angrep sted, som London-radioen senere publiserte som et av de store. I klart måneskinn lyktes det en del fly å komme inn over Berlin og kaste bomber langs Unter den Linden. Flyenes «militære mål» bestod i Statsoperaen, som ble sterkt skadet, Statsbiblioteket og en del forretningsgårder langs Unter den Linden. Bortsett fra operaen var skaden minimal. Men etter London-meldingene lå halve Berlins sentrum i grus. Jeg krysset for øvrig byen på alle kanter, men så intet til ødeleggelser. Dagen etter bombingen var det en sann folkevandring til Unter den Linden. Berlinerne var nysgjerrige. De ville øyensynlig se hvordan en bombing så ut!

 Istedet for å innføre stadig nye forbud satser nasjonalsosialistene aktivt på å bevisstgjøre folk til å ta selvstendige og ansvarlige valg for sin egen helse gjennom effektive holdningskampanjer. Bildet til venstre: «røykfri brakke, takk!», bildet til høyre: «Til kjederøykeren: du røyker ikke opp din sigarett - den røyker opp deg!»

Istedet for å innføre stadig nye forbud satser nasjonalsosialistene aktivt på å bevisstgjøre folk til å ta selvstendige og ansvarlige valg for sin egen helse gjennom effektive holdningskampanjer. Bildet til venstre: «røykfri brakke, takk!», bildet til høyre: «Til kjederøykeren: du røyker ikke opp din sigarett – den røyker opp deg!»

Reichsparteitag_1939Etter heimkomsten fra Posen var vi ennå noen dager i Berlin og fristet den tilfeldige reisendes tilværelse. Vi fikk da god anledning til å bedømme den jevne manns tilværelse også her. Selvsagt har han sine vanskeligheter å kjempe med. Strengt arbeid og den knapphet på næringsmidler som en krig nødvendigvis må føre med seg. Men han hadde tilstrekkelig og hadde det jevnt godt.

Nürnberg sensommeren 1939: Kvinnelige medlemmer av Riksarbeidstjenesten (RAD) venter på hjemtransport fra teltleiren på arrangementområdet etter at «Reichsparteitag des Friedens» (rikspartikongressen for fred) er blitt avlyst og evakueres på Hitlers befaling grunnet de foruroligende meldinger om de tiltagende massakrene på folketyskere i Polen. Et avskyelig blodbad som England aktivt støttet og finansierte for å framprovosere en tysk motreaksjon (en human intervensjon) slik at England endelig «kunne komme Polen til unnsetning» med sitt fremste våpen; terrorbombing av sivile.

Nürnberg sensommeren 1939: Kvinnelige medlemmer av riksarbeidstjenesten (RAD) venter på hjemtransport fra teltleiren på arrangementområdet etter at «Reichsparteitag des Friedens» (rikspartikongressen for fred) er blitt avlyst og evakueres på Hitlers befaling grunnet de foruroligende meldinger om de tiltagende massakrene mot folketyskere i Polen. Et avskyelig blodbad som England aktivt støttet for å framprovosere en tysk motreaksjon (en human intervensjon) slik at England endelig «kunne komme Polen til unnsetning».

«1918 kommer aldri igjen,» sa en tysk bekjent til meg. Jeg tror ham. I forrige krig seiret den tyske armé. I dag seirer ikke bare arméen, men også heimefronten, fordi hele det tyske folk tror på kampens mål. Folket har en ufattelig offervilje, som vi andre har uendelig meget å lære av.

norsk-tysk_selskap

***

Glaube und Schönheit

Dere er herved advart: Dette er nasjonalsosialisme i praksis!

* ♥ *

 «En sunn sjel i et sunt legeme er nettopp en av nasjonal-sosialismens grunnprinsipper.» Fru Aslaug Bjørnson, Oslo.

«En sunn sjel i et sunt legeme er nettopp en av nasjonal-sosialismens grunnprinsipper.»
Fru Aslaug Bjørnson.

Ute i Wannsee ligger en N.S.V. fylkesskole som jeg beså. Den ligger i herlige omgivelser, med stor hage og sportsplass. Som bekjent sporter alle som kan i det 3dje rike. De unge N.S. søstre som for øyeblikket var der, trenet både sin kropp og sin ånd. Her gjennomgår man nemlig et kursus i nasjonalsosialistisk ideologi.

«Ute i Wannsee ligger en N.S.V. fylkesskole som jeg beså. Den ligger i herlige omgivelser, med stor hage og sportsplass. Som bekjent sporter alle som kan i det 3dje rike. De unge N.S. søstre som for øyeblikket var der, trenet både sin kropp og sin ånd. Her gjennomgår man nemlig et kursus i nasjonalsosialistisk ideologi.»

Dette innlegget ble publisert i reisebrev. Bokmerk permalenken.